Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Augustowie

Urząd Miejski w Augustowie

ul. Młyńska 35
16-300 Augustów
woj. podlaskie

telefon:  Biuro Obsługi Klienta (87) 643-42-10
faks: (87) 643-42-11
email:  Urzad.Miejski@urzad.augustow.pl

 

Adres elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) na ePUAP: /UMAug/SkrytkaESP

Profil urzedu na EPUAPGodziny pracy:
7:30 - 15:30     poniedziałek - piątek

Miasto Augustów - NIP 846-15-29-116 REGON 790670817
NUMER RACHUNKU BANKOWEGO BUDŻETU GMINY MIASTA AUGUSTÓW 77 1240 5787 1111 0010 7731 2232

NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH

Rachunki bankowe Urzędu Miejskiego w Augustowie prowadzone przez Bank PEKAO S.A. Oddział I Suwałki Filia Nr 1 Augustów Rynek Zygmunta Augusta 33:
Od stycznia 2017 r. Urząd Miejski w Augustowie uruchomił indywidualne rachunki przypisane dla podatnika, które umożliwiają automatyczną identyfikację tytułu płatności danego rodzaju podatku i opłaty.

1. Podatek od nieruchomości, rolny, leśny, łączne zobowiązanie pieniężne

W przypadku osób fizycznych numery indywidualnych rachunków zostały zamieszczone w decyzjach podatkowych np. podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego.

Nie należy udostępniać przypisanego numeru konta innym podmiotom, ani posługiwać się tym samym numerem konta przy opłacie innych podatków i opłat.

Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne o numerze indywidualnego rachunku podatnika dla ww. podatków zostały poinformowane odrębnym pismem.

W przypadku nowych Podatników do dnia otrzymania indywidualnego numeru rachunku, wpłaty ww. podatków należy dokonywać na rachunek - Nr: 81 1240 5787 1111 0010 7154 5025

2. Podatek od środków transportowych

Podatnicy podatku od środków transportu zostali poinformowani odrębnym pismem o numerze indywidualnego rachunku podatnika dla tego podatku.

W przypadku nowych Podatników do dnia otrzymania indywidualnego numeru rachunku, wpłaty podatku od środków transportowych należy dokonywać na rachunek - Nr: 81 1240 5787 1111 0010 7154 5025

3. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zobowiązani do zapłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostali poinformowani odrębnym pismem o numerze indywidualnego rachunku dla tej opłaty.

W przypadku nowych Podatników do dnia otrzymania indywidualnego numeru rachunku, wpłaty należy dokonywać na rachunek - Nr: 28 1240 5787 1111 0010 7154 5979

natomiast w pozostałych zobowiązaniach tj.:

4. Opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących mienie komunalne, opłata adiacencka, opłata planistyczna, opłata targowa, opłata uzdrowiskowa, opłata miejscowa, opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, wpłaty z tytułu grzywien i mandatów, opłata za licencje taxi itp. należy wpłacać na konto:
Nr: 77 1240 5211 1111 0000 4929 4220


5. Opłata Skarbowa - Nr: 08 1240 5787 1111 0010 7154 5272

Numer IBAN tego rachunku: PL08124057871111001071545272; kod BIC Bank Pekao SA: PKOPPLPW.

6. Wadia, kaucje, zabezpieczenie należytego wykonania umów - Nr: 87 1240 5211 1111 0000 4921 6440


Uprzejmie informujemy, iż wpłaty z tytułu podatków i opłat na rzecz Urzędu Miejskiego w Augustowie są przyjmowane:
- bez dodatkowych prowizji i opłat: w PEKAO S.A. Rynek Zygmunta Augusta 33 w godzinach od 9:00 do 16:30,
- w Kasie Urzędu Miejskiego w Augustowie w godzinach od 8:00 do 14:00,
- w zakresie opłaty skarbowej również we wszystkich placówkach Poczty Polskiej S.A.

W przypadku braku informacji o indywidualnym numerze rachunku bankowego prosimy o kontakt z Wydziałem Finansowym Urzędu Miejskiego w Augustowie (tel. 87 643-80-54, 87- 643-42-22, 87-643-42-25) lub Wydziałem Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Lista aktualności

 • Dostawa sprzętu, oprogramowania i materiałów eksploatacyjnych

  2003-06-02 00:00:00

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości:
  poniżej 30 000 euro

  1.Zamawiający:
  a) pełna nazwa zamawiającego: Urząd Miasta Augustów
  b) REGON: 000523264
  c) kod, miejscowość, województwo, powiat
  16-300 Augustów, woj. podlaskie, powiat: augustowski
  d) ulica, nr domu, nr lokalu
  3 Maja 60
  e) intenet:www.um.augustow.pl e-mail: um@um.augustow.pl
  f) numer kierunkowy: 0__87
  tel.: 64 46 408 fax: 6446408

  2.Ogłoszenie planowanych zamówień publicznych (ZP-190) o wartości powyżej 500 000 euro, dotyczące tego postępowania zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ________________ rok wydania _________ poz: ________________________ / nie opublikowano ogłoszenia o planowanych zamówieniach publicznych
  3.Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:
  a) imię i nazwisko: Marek Taraszkiewicz
  b) telefon: 643 25 36
  c) e-mail: ____________(podać wydziałowy)
  d) nr lokalu 30
  e) godziny w których udziela się informacji dotyczącej przetargu: od 8.00 do 14.00
  4.Postępowanie będzie prowadzone: z zastosowaniem preferencji krajowych
  5.Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony : „na dostawę sprzętu, oprogramowania i materiałów eksploatacyjnych"
  Polska Norma (lub norma ISO) ________ PKWiU _____ miejsce realizacji zamówienia: miasto Augustów rodzaj zamówienia: usługi
  Dopuszcza się składanie ofert częściowych Nie liczba zadań: ________
  dopuszcza się składanie ofert równoważnych Nie
  dopuszcza się składanie ofert wariantowych – warunki minimalne: _________

  6.Termin realizacji zamówienia wymagany : do 18 kwietnia 2003 r.

  7.Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości -
  słownie: -

  8.Kryteria wyboru i ich znaczenie (w %):
  cena 100%
  inne kryteria oceny ofert odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
  ___________________ ___ %

  9.Środki finansowe na realizację zamówienia przyznane zostały na podstawie umowy międzynarodowej lub pochodzą za środków Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego:Nie
  Umowa: _____________________
  10. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
  a) formularz można odebrać:
  - osobiście w siedzibie zamawiającego, nr lokalu 30
  - innym miejscu: Kliknij aby pobrać w formacie rtf lub doc: spec20030227-2.rtf lub spec20030227-2.doc
  - pocztą elektroniczną – adres: um@um.augustow.pl
  - faksem ________________
  lub za zaliczeniem pocztowym
  b) cena formularza: bezpłatnie.
  słownie: __________________ zł.
  11.W Przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy, którzy dołączą stosowne oświadczenia oraz spełniający następujące warunki:
  Spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  2.Miejsce i termin składania ofert:
  a) miejsce składania
  - w siedzibie zamawiającego nr lokalu 25
  b) w terminie do 14 marca 2003 roku do godziny 13.30

  Miejsce i termin otwarcia ofert
  a) miejsce otwarcia - w siedzibie zamawiającego nr lokalu 26
  b)- w innym miejscu

  data: jak data składania ofert, godz: 13.35

 • Przetargi 2003-2015

  2003-04-01 00:00:00

  W dziale tym podajemy Państwu przetargi ogłoszone od 1 stycznia 2003 do 2015 roku.

 • Przetargi 2003-2015

  2003-04-01 00:00:00

  W dziale tym podajemy Państwu przetargi ogłoszone od 1 stycznia 2003 do 31 grudnia 2015 roku.

 • Druki i formularze

  2003-04-01 00:00:00

  W dziale tym udostępniamy Państwu druki i formularze, które po ściągnięciu i wydrukowaniu mogą posłużyć Państwu do załatwiania niektórych spraw w Urzędzie.
  Dział ten będzie sukcesywnie rozbudowywany.

 • Dostawa materiałów biurowych

  2003-03-26 00:00:00

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości:
  poniżej 30 000 euro
  1.Zamawiający:
  a) pełna nazwa zamawiającego: Urząd Miasta Augustów
  b) REGON: 000523264
  c) kod, miejscowość, województwo, powiat
  16-300 Augustów, woj. podlaskie, powiat: augustowski
  d) ulica, nr domu, nr lokalu: 3 Maja 60
  e) intenet: e-mail: ________________________
  f) numer kierunkowy: 0__87
  tel.: 64 46 408 fax: 6446408
  2.Ogłoszenie planowanych zamówień publicznych (ZP-190) o wartości powyżej 500 000 euro, dotyczące tego postępowania zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ________________ rok wydania _________ poz: ________________________ / nie opublikowano ogłoszenia o planowanych zamówieniach publicznych
  3.Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:
  a) imię i nazwisko: Marek Wasilewski
  b) telefon: 643 52 88
  c) e-mail: ____________(podać wydziałowy)
  d) nr lokalu 5
  e) godziny w których udziela się informacji dotyczącej przetargu: od 8.10 do 10.00
  4.Postępowanie będzie prowadzone: z zastosowaniem preferencji krajowych
  5.Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na: „Dostawa materiałów biurowych.
  Polska Norma (lub norma ISO) ________ PKWiU XX.XX.X
  miejsce realizacji zamówienia: miasto Augustów
  rodzaj zamówienia: usługi
  Dopuszcza się składanie ofert częściowych Nie
  liczba zadań: ________
  dopuszcza się składanie ofert równoważnych Nie
  dopuszcza się składanie ofert wariantowych – warunki minimalne: _________
  6.Termin realizacji zamówieniapożądany : 31.01.2003 r.
  7.Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości -
  słownie: -
  8.Kryteria wyboru i ich znaczenie (w %):
  cena 100%
  inne kryteria oceny ofert odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
  ___________________ ___ %
  9.Środki finansowe na realizację zamówienia przyznane zostały na podstawie umowy międzynarodowej lub pochodzą za środków Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego:Nie
  Umowa: _____________________
  10. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
  a) formularz można odebrać:
  - osobiście w siedzibie zamawiającego, nr lokalu 7
  - innym miejscu: ____________
  - pocztą elektroniczną – adres ___________________
  - faksem ________________
  lub za zaliczeniem pocztowym
  b) cena formularza: bezpłatnie.
  słownie: __________________ zł.
  11.W Przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy, spełniający następujące warunki:
  Spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  2.Miejsce i termin składania ofert:
  a) miejsce składania
  - w siedzibie zamawiającego nr lokalu 25
  b) w terminie do 15 stycznia 2003 roku do godziny 11.30
  Miejsce i termin otwarcia ofert
  a) miejsce otwarcia - w siedzibie zamawiającego nr lokalu 26
  b)- w innym miejscu
  data: jak data składania ofert, godz.12.00

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie.

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Data wytworzenia: 2017-01-13

Wprowadzający: Andrzej Jefimow

Modyfikujący: Andrzej Jefimow

Data modyfikacji: 2021-07-15

Opublikował: Andrzej Jefimow

Data publikacji: 2017-06-13