Informacja o sprzedaży końcowej paliwa stałego

BURMISTRZ MIASTA                                                                  Augustów, 30 maja 2023 r.

AUGUSTOWA

 

 

Informację o sprzedaży końcowej paliwa stałego

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236 z późn. zm.) informuję, że od dnia 1 czerwca 2023 r. Gmina Miasto Augustów rozpoczyna sprzedaż końcową węgla. Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego w sprzedaży końcowej można złożyć do dnia 30 czerwca 2023 r. Wzór wniosku w załączeniu do informacji.

Przeznaczona do sprzedaży końcowej szacunkowa ilość paliwa stałego wynosi:

2,24 tony węgla rodzaju kostka/orzech.

Do zakupu paliwa stałego (węgla kamiennego) dla gospodarstw domowych są uprawnione osoby fizyczne w gospodarstwie domowym, które spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692 i 1967) w dowolnej gminie prowadzącej sprzedaż końcową albo od dowolnego innego podmiotu. Osoby fizyczne w gospodarstwie domowym, mogą złożyć wniosek o zakup albo wniosek o wydanie zaświadczenia, wystawionego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby fizycznej w gospodarstwie domowym.

Cena proponowanego do sprzedaży węgla wynosi 1869 zł za tonę. Zgodnie z art. 14a ust. 9 ww. ustawy do sprzedaży końcowej nie stosuje się ograniczeń ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego określoną w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 8 ust. 2 tej ustawy.

Wniosek o zakup złożony przed pierwszym dniem składania wniosków o zakup wskazany powyżej pozostawia się bez rozpoznania.

Wnioski o zakup rozpatrywane są przez Gminę Miasto Augustów w kolejności wpłynięcia do wyczerpania ilości paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej.

Uprawnienia wnioskodawców będą weryfikowane podczas składania wniosku. Zakończenie sprzedaży końcowej nastąpi z chwilą sprzedania całego węgla przeznaczonego do sprzedaży końcowej, tj. 2,24 tony.

Paliwo stałe znajduje się na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej "GIGA" Sp. z o.o. ul. Obrońców Westerplatte 16, 16-300 Augustów.

 

Z up. BURMISTRZA

Zastępca Burmistrza

/-/

Sławomir Sieczkowski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Zastępca Burmistrza Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2023-05-30

Wprowadzający: Anna Kielich

Data modyfikacji: 2023-05-31

Opublikował: Anna Kielich

Data publikacji: 2023-05-31