Rok 2016

 • OGŁOSZENIE O POSIEDZENIU KOMISJI SPOŁECZNO-OŚWIATOWEJ RM W DNIU 29 LUTEGO 2016 R.

  2016-02-25 00:00:00

  OGŁOSZENIE Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, iż 29 lutego 2016 r. (poniedziałek) o godz. 15.30 w Urzędzie Miejskim odbędzie się posiedzenia Komisji Społeczno-Oświatowej RM. Porządkiem posiedzenia będzie: 1. Zaopiniowanie materiałów na XX sesję RM. 2. Przyjęcie planu pracy Komisji na lata 2016-2018. 3. Sprawy różne. Przewodnicząca Komisji Społeczno-Oświatowej RM Małgorzata Grygo

 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

  2016-02-24 00:00:00

  Augustów, 24 lutego 2016 r. AGP.6733.2.2016 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 49 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) zawiadamiam, że zostało wszczęte na wniosek Spółki z o.o. w Augustowie Wodociągi i Kanalizacje Miejskie, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granic posesji wraz z osiedlową przepompownią ścieków na części działki o numerze ewidencyjnym 294/7 obręb 1 w Augustowie. W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję, że ze złożonym wnioskiem i zebranym materiałem w sprawie można zapoznać się w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. do dnia 9 marca 2016 r. Ewentualne uwagi, wnioski i zastrzeżenia w przedmiocie zamierzonej inwestycji można składać do dnia 16 marca 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Augustowie, ul. 3 Maja 60, pokój 27, tel. Nr 87 643 4216. Burmistrz Miasta Augustowa

 • OGŁOSZENIE O ODWOŁANIU POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ RM

  2016-02-24 00:00:00

  OGŁOSZENIE O ODWOŁANIU POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ RM Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, iż zaplanowane na 1 marca 2016 r. (wtorek) o godz. 15.00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej RM odbędzie się w terminie późniejszym. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM Wojciech Szymon Krzywiński

 • OGŁOSZENIE O XX SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 2 MARCA 2016 R.

  2016-02-24 00:00:00

  OGŁOSZENIE Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, iż w dniu 2 marca 2016 r. /środa/ o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie odbędą się obrady XX sesji Rady Miejskiej w Augustowie. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Złożenie sprawozdania przez Burmistrza Miasta. 4. Interpelacje i zapytania radnych. 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: a) uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie, b) Statutu Miasta Augustowa, c) przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa zwanego „Netta-Rybacka”, d) wyrażenia zgody na zastosowanie innej niż określona w ustawie o gospodarce nieruchomościami stopy procentowej w odniesieniu do rozłożonej na raty niespłaconej części ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu, e) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, f) przystąpienie do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Augustowa, g) wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, h) zmiany uchwały nr XVII/142/15 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Augustowa na 2016 r., i) o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania wierzytelności Miasta Augustowa i jednostek organizacyjnych miasta, z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, odroczenia terminów zapłaty lub rozkładania na raty tych należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych, j) o zmianie uchwały w sprawie dziennych stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru, k) zmian budżetu miasta na 2016 rok, l) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2016-2025. 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 7. Przyjęcie protokołów z obrad: XVIII sesji RM z 22.12.2015 r. i XIX sesji RM z 14.01.2016 r. 8. Zapytania i wolne wnioski. 9. Zamknięcie obrad. Z poważaniem Przewodniczący Rady Miejskiej w Augustowie Filip Jerzy Chodkiewicz

 • Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej RM

  2016-02-23 00:00:00

  OGŁOSZENIE Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, iż 1 marca 2016 r. (wtorek) o godz. 15.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej RM. Porządkiem posiedzenia będzie: 1. Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Miasta. 2. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2016 rok 3. Sprawy różne. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM Wojciech Szymon Krzywiński

 • Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rozwoju RM w dniu 15.02.2016 r.

  2016-02-08 00:00:00

  Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rozwoju RM w dniu 15.02.2016 r.

 • Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu miejscowego „Wypusty I”

  2016-01-13 00:00:00

 • Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu miejscowego „Wypusty I”

  2016-01-13 00:00:00

 • Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji do spraw Budżetu RM w dniu 14.12.2016 r.

  2016-01-13 00:00:00

 • Zaproszenie na posiedzenie Komisji Społeczno-Oświatowej RM w dn.21.01.2016r.

  2016-01-13 00:00:00

  OGŁOSZENIE Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, iż 21 stycznia 2016 r. o godz. 14.30 w Urzędzie Miejskim odbędzie się posiedzenia Komisji Społeczno-Oświatowej RM. Porządkiem posiedzenia będzie: 1. Dalsze losy Zespołu Tańca Ludowego „Bystry” oraz innych zespołów i grup artystycznych. Przewodnicząca Komisji Społeczno-Oświatowej RM Małgorzata Grygo

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie.

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Data wytworzenia: 2017-01-16

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data modyfikacji: 2017-01-16

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2017-01-16