Rok 2016

 • Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji ds. Budżetu RM w dniu 30 marca 2016 r.

  2016-03-24 00:00:00

  OGŁOSZENIE Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, iż 30 marca 2016 r. (środa) o godz. 16.00 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Budżetu RM. Porządkiem posiedzenia będzie zaopiniowanie uchwał podejmowanych na sesji Rady Miejskiej 31.03.2016 r. Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu RM Aleksandra Kleczkowska

 • Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w dniu 31 marca 2016 r.

  2016-03-23 00:00:00

  OGŁOSZENIE Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, iż w dniu 31 marca 2016 r. /czwartek/ o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie odbędą się obrady XXI sesji Rady Miejskiej w Augustowie. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta Augustowa od ostatniej sesji Rady Miejskiej. 4. Interpelacje i zapytania radnych. 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: a) określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych, b) zmiany uchwały Nr XX/170/16 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, c) rozpatrzenia skargi wniesionej na działalność Burmistrza Miasta Augustowa, d) zmian w składzie Komisji Społeczno-Oświatowej Rady Miejskiej w Augustowie, e) zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia medalu „Za zasługi dla miasta Augustowa” oraz zasad i trybu nadawania medalu, f) powołania członków Konwentu Medalu do rozpatrywania wniosków o nadanie Medalu „Za zasługi dla miasta Augustowa”, g) zmian budżetu miasta na 2016 rok, h) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2016-2025. 6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny wynikającego z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za rok 2015 (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 135 z późnym.), realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny Miasta Augustowa na lata 2014-2016 oraz potrzeb związanych z realizacją zadania w gminie Miasto Augustów. 7. Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Miejskiej na 2016 rok. 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 9. Przyjęcie protokołu z obrad XX sesji RM z 2.03.2016 r. 10.Zapytania i wolne wnioski. 11.Zamknięcie obrad. Z poważaniem Przewodniczący Rady Miejskiej w Augustowie Filip Jerzy Chodkiewicz

 • Lokalizacja inwestycji celu publicznego

  2016-03-21 00:00:00

  Augustów, 21 marca 2016 r. AGP.6733.3.2016 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 49 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) zawiadamiam, że zostało wszczęte na wniosek TARE Spółka z o.o., postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie słupa odłącznikowego SN, elektroenergetycznej linii kablowej SN na części działek o numerach ewidencyjnych 192 i 193 obręb 1 w Augustowie. W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję, że ze złożonym wnioskiem i zebranym materiałem w sprawie można zapoznać się w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. do dnia 4 kwietnia 2016 r. Ewentualne uwagi, wnioski i zastrzeżenia w przedmiocie zamierzonej inwestycji można składać do dnia 11 kwietnia 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Augustowie, ul. 3 Maja 60, pokój 27, tel. Nr 87 643 4216. Burmistrz Miasta Augustowa

 • Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Społeczno-Oświatowej RM

  2016-03-21 00:00:00

  OGŁOSZENIE Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, iż w dniu 21 marca 2016 r. (poniedziałek) o godz. 15.30 w Urzędzie Miejskim odbędzie się posiedzenia Komisji Społeczno-Oświatowej RM. Porządkiem posiedzenia będzie: 1. Zaopiniowanie materiałów na XXI sesję Rady Miejskiej. 2. Informacja Kierownika Wydziału Edukacji i Sportu UM dotycząca nowych wytycznych do tworzenia projektów arkuszy organizacyjnych w szkołach i placówkach oświatowych. 3. Sprawy różne. Przewodnicząca Komisji Społeczno-Oświatowej RM Małgorzata Grygo

 • Nabór wniosków na stypendia i nagrody za osiągnięte wyniki sportowe

  2016-03-18 00:00:00

 • obwieszczenie o pierwszym przetargu do oddania w dzierżawę nieruchomości

  2016-03-10 00:00:00

 • Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji

  2016-03-08 00:00:00

 • OGŁOSZENIE O POSIEDZENIU KOMISJI REWIZYJNEJ RM W DNIU 9 MARCA 2016 ROKU

  2016-03-03 00:00:00

  OGŁOSZENIE Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, iż w dniu 9 marca 2016 r. (środa) o godz. 15.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej RM. Porządkiem posiedzenia będzie: 1. Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Miasta. 2. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2016 rok. 3. Udzielenie informacji dotyczącej ubiegania się przez Gminę Miasto Augustów o środki zewnętrzne w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. 4. Sprawy różne. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM Wojciech Szymon Krzywiński

 • OGŁOSZENIE O POSIEDZENIU KOMISJI DS. BUDŻETU RM W DNIU 2 MARCA 2016 R.

  2016-02-26 00:00:00

  OGŁOSZENIE Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, iż 2 marca 2016 r. (środa) o godz. 15.00 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Budżetu RM. Porządkiem posiedzenia będzie zaopiniowanie materiałów na XX sesję Rady Miejskiej. Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu RM Aleksandra Kleczkowska

 • Obwieszczenie o wydaniu decycji - Śluza Swoboda

  2016-02-26 00:00:00

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie.

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Data wytworzenia: 2017-01-16

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data modyfikacji: 2017-01-16

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2017-01-16