Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu miejscowego "Wypusty II"

Burmistrz Miasta Augustowa

  19 lipca 2017 r.

                                                                      

OBWIESZCZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa zwanego „Wypusty II”

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) i uchwały Nr VII/35/15 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 26 marca 2015 r. oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 353 z późn. zm.) w związku z przeprowadzaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa zwanego „Wypusty II”, obejmującego obszar w rejonie ulic Targowej, Wspólnej, Makowej, Koński Rynek oraz części ulic Słowackiego, Arnikowej, Wypusty i Chabrowej, wskazany na załączniku graficznym nr 1, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie udostępniony do wglądu w dniach od 27.07.2017 r. do 17.08.2017 r.:

  • w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie położonej przy ul. 3 Maja 60, w pokoju nr 27, w godzinach pracy urzędu (poniedziałek - piątek godz. 730 - 1530),
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Augustowie - strona http://bip.um.augustow.pl/ (kolejno zakładki: „Ogłoszenia Urzędu Miejskiego”, ”Rok 2017”, następnie „Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu miejscowego „Wypusty II” – pod treścią obwieszczenia zostaną umieszczone linki do dokumentów).

Stosownie do art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję o możliwości zapoznania się z pozostałą, niezbędną dokumentacją sprawy w wyżej określonym czasie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie, w pokoju nr 27.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 03.08.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie, w pokoju nr 26 o godz. 1200.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Zgodnie z art. 29, w nawiązaniu do art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo do składania uwag w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym do prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi do projektu planu należy kierować do Burmistrza Miasta Augustowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można składać:

Pozostałe uwagi (dotyczące strategicznej oceny oddziaływania na środowisko) należy składać:

  • w formie pisemnej w Biurze Obsługi Klienta w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Augustowie, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów,
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie, w pokoju nr 27,
  • w postaci elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres Wydzial.Architektury@urzad.augustow.pl

Wszystkie uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.08.2017 r.

Wniesione uwagi zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta Augustowa w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.

Załącznik graficzny nr 1

                       

Burmistrz Miasta Augustowa

Wojciech Walulik

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2017-07-19

Wprowadzający: Magdalena Wierzbicka

Modyfikujący: Magdalena Wierzbicka

Data modyfikacji: 2017-07-27

Opublikował: Magdalena Wierzbicka

Data publikacji: 2017-07-19