Dostawa sprzętu komputerowego - przetarg nieograniczony

Termin ważności strony 2007-03-13
OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 6 000 EURO

 1. Zamawiający:

Urząd Miejski w Augustowie, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów

E-mail: um@um.augustow.pl, strona: www.urzad.augustow.pl

Tel. 087 643 42 10, fax. 087 643 42 11

NIP 846-00-06-988, REGON 000523264

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę następującego sprzętu komputerowego: zestawy komputerowe - 3 szt., serwer - 1 szt., urządzenie wielofunkcyjne - drukarka + kopiarka - 2 szt., skaner stacjonarny - 4 szt., dyskietki 3,5” - 200 szt., płyty CD-R - 200 szt., płyty DVD-/+R - 100 szt., toner do drukarki - 2 szt.

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

 1. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

 • Marek Taraszkiewicz - tel. 087 643 65 88, e-mail: Marek.Taraszkiewicz@urzad.augustow.pl,

 • Janusz Zakrzewski - tel. 087 643 42 19, e-mail: Janusz.Zakrzewski@urzad.augustow.pl,

 1. Wymagany termin realizacji zamówienia: 30.03.2007 r..

 2. Dokumentację przetargową zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego: Urząd Miejski w Augustowie, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów, pok nr 29, tel. 087 643 65 88, fax. 087 643 42 11. Specyfikacja warunków zamówienia zostanie zamieszczona na stronie internetowej: http://um-augustow.pbip.pl.

 1. Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów do dnia 13 marca 2007 do godz. 12:00.

 2. Kryteria wyboru oferty (w % ):

- cena - 100 %

 1. Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 13 marca 2007 r. o godzinie 12:15.

 2. Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania oferty.

 3. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy spełniający wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z póź. zm.) oraz wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonania na podstawie dokumentów wymienionych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 2. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 3. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów oraz nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Augustów 05.03.2007 r.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2007-03-05

Opublikował: Janusz Zakrzewski

Data publikacji: 2007-03-05