Wydział Podatków i Opłat

Wydział Podatków i Opłat

 • Agata Kaminiecka - Kierownik - pokój 311; tel. 87 643 80 54, e-mail: Agata.Kaminiecka@urzad.augustow.pl; Ulgi w spłacie zobowiązań w podatkach lokalnych (umorzenia, rozłożenia, odroczenia), nadzoruje pracę wydziału podatkowego,
 • Anna Kalisz-Jagłowska - Inspektor - pokój 212; tel. 87 643 42 25, e-mail: Anna.Kalisz@urzad.augustow.pl; podatek od nieruchomości, rolny, leśny - osoby fizyczne, zwrot podatku akcyzowego rolnikom,
 • Sylwia Wiszniewska - Inspektor - pokój Nr 213; tel. 87 643 42 22, e-mail: Sylwia.Wiszniewska@urzad.augustow.pl; opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (księgowość i windykacja), dzierżawy, wieczyste użytkowanie,
 • Barbara Lipska - Inspektor - pokój 213; tel. 87 643 42 22, e-mail: Barbara.Lipska@urzad.augustow.pl; opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (księgowość i windykacja),
 • Erazm Stefanowski - Inspektor - pokój 212; tel. 87 643 86 21 e-mail: Erazm.Stefanowski@urzad.augustow.pl; obsługa podatku od środków transportowych, opłaty: uzdrowiskowa, miejscowa i skarbowa,

 

Do zakresu działania Wydziału Podatków i Opłat należą sprawy związane z realizacją dochodów, m.in. z tytułu podatków i opłat, a w szczególności:

 • Prowadzenie spraw dotyczących wymiaru podatków i opłat lokalnych oraz podatku rolnego i leśnego,
 • Sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości określonej w przepisach szczególnych,
 • prowadzenie rachunkowości w zakresie podatków i opłat lokalnych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dzierżawy, wieczystego użytkowania,
 • prowadzenie analitycznej księgowości dochodów budżetowych, w szczególności z tytułu:
 1. podatku od nieruchomości,
 2. podatku od środków transportowych,
 3. podatku rolnego i leśnego,
 4. wieczystego użytkowania gruntów, dzierżawy i trwałego zarządu,
 5. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 6. opłaty adiacenckiej,
 7. opłaty planistycznej,
 8. sprzedaży mienia,
 9. opłaty za udostępnienie danych osobowych,
 10. opłaty skarbowej,
 11. opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
 12. grzywien,
 13. opłaty za koncesje i licencje,
 14. opłaty targowej,
 15. opłaty za zajęcie pasa drogowego,
 16. opłaty uzdrowiskowej,
 17. opłaty dodatkowej za nieopłacone parkowanie,
 18. opłaty reklamowej,
 19. opłaty miejscowej,
 20. innych należności w ramach bieżących potrzeb,
 • prowadzenie czynności kontrolnych w zakresie rzetelności zgłoszenia przedmiotów opodatkowania,
 • wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach o opłatach lokalnych oraz figurowaniu w ewidencji podatków i opłat lokalnych,
 • windykacja należności z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • prowadzenie ewidencji wpłat i rozrachunków z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, dzierżawy oraz windykacja należności z tego tytułu,
 • przygotowywanie projektów uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych oraz

zwolnień w tym zakresie,

 • prowadzenie działań windykacyjnych należności pieniężnych (wystawianie upomnień, wezwań, tytułów wykonawczych itp.),
 • prowadzenie kontroli podatkowej,
 • przekazywanie informacji o uzyskanych wpływach z podatku rolnego Podlaskiej Izbie Rolniczej,
 • wydawanie postanowień w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowej z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, karty podatkowej,
 • rozpatrywanie odwołań dotyczących działania  Strefy  Płatnego Parkowania w Augustowie,
 • rozliczanie inkasentów opłaty, skarbowej i uzdrowiskowej,
 • prowadzenie spraw z zakresu pomocy publicznej, w tym pomocy „de minimis", prowadzenie postępowań, w szczególności w sprawie udzielanych ulg w zakresie prowadzonych spraw oraz sporządzanie wymaganych odrębnymi przepisami sprawozdań w tym zakresie,
 • prowadzenie spraw związanych z częściowym zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Daniel Wojewnik

Data wytworzenia: 2023-10-31

Wprowadzający: Daniel Wojewnik

Data modyfikacji: 2023-10-31

Opublikował: Daniel Wojewnik

Data publikacji: 2023-10-31