Ponowne wyłożenie do publicznego wgląduprojektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa zwanego "Lipowiec I"


Burmistrz Miasta Augustowa

23-06-2020 r.

OBWIESZCZENIE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa zwanego „Lipowiec I”

Na podstawie art. 17 pkt 9, 11 i 13 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) i uchwały Nr VII/34/15 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 26 marca 2015 r. oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) w związku z przeprowadzaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa zwanego „Lipowiec I”, obejmującego obszar wskazany na załączniku nr 1 (rejon ulic Brzozowej i Jodłowej, rejon części ulic Jeziornej, Tartacznej, Turystycznej, Modrzewiowej, Jesionowej, Bukowej, Świerkowej, Wypoczynkowej oraz część jeziora Białego), wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie udostępniony do wglądu w dniach od 1-07-2020 r. do 21-07-2020 r.:

  • w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie położonej przy ul. 3 Maja 60, w pokoju nr 26a, 27, w godzinach pracy urzędu (poniedziałek - piątek godz. 730 - 1530),
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Augustowie - strona http://bip.um.augustow.pl/ (kolejno zakładki: „Ogłoszenia Urzędu Miejskiego”, ”Rok 2020”, następnie „Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa zwanego „Lipowiec I” – pod treścią obwieszczenia zostaną umieszczone linki do dokumentów).

Stosownie do art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję o możliwości zapoznania się  z pozostałą, niezbędną dokumentacją sprawy w wyżej określonym czasie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie, w pokoju nr 26a, 27.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15-07-2020 r. o godz. 1200 w Szkole Podstawowej nr 4 w Augustowie ul. M.Konopnickiej 5, w sali gimnastycznej (wejście od ul. Sosnowej od strony parkingu).  

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Zgodnie z art. 29, w nawiązaniu do art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo do składania uwag w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym do prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi do projektu planu należy kierować do Burmistrza Miasta Augustowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można składać:

Pozostałe uwagi (dotyczące strategicznej oceny oddziaływania na środowisko) należy składać:

  • w formie pisemnej w Biurze Obsługi Klienta w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Augustowie, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów,
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie, w pokoju nr 26a, 27,
  • w postaci elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres Architektury@urzad.augustow.pl

Wszystkie uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia

4-08-2020 r.

Wniesione uwagi zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta Augustowa w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.

Z up. Burmistrza Miasta Augustowa

Zastępca Burmistrza

Filip Jerzy Chodkiewicz

Załącznik nr 1   

 

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), zwanego dalej RODO, informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Augustowa z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Augustowie przy ul. 3 Maja 60, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;   2) dane kontaktowe do Inspektora Danych Osobowych: e-mail: iod@urzad.augustow.pl;   3) dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego dalej planem wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko;   4) Administrator udostępni Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: operatorom pocztowym, firmom informatycznym, których aplikacje są wykorzystywane przez Administratora, Administrator udostępni również Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, w ramach przysługującego mu uprawnienia bądź w związku z koniecznością spełnienia ciążącego na nim obowiązku prawnego;   5) podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;   6) posiada Pani/Pan prawo do:   a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,   b) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,   c) żądania przenoszenia danych,   d) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;   7) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą, prawo do uzyskania wszelkich dostępnych informacji o ich źródle przysługuje, jeżeli nie wpłynie to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano;   8) dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;   9) dane osobowe będą przechowywane przez okres 27 lat licząc od roku następującego po roku zakończenia procedury sporządzenia planu wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko;   10) Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Rozpatrzenie uwag złożonych w ramach I wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Zastępca Burmistrza Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2020-06-23

Wprowadzający: Joanna Wielgat

Modyfikujący: Joanna Wielgat

Data modyfikacji: 2020-07-03

Opublikował: Joanna Wielgat

Data publikacji: 2020-06-23