Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Augustowa

Burmistrz Miasta Augustowa                                                                                                                                                                                                                                                                                            01-03-2021 r.

 

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Augustowa

 

Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247) w związku z przeprowadzaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Augustowa sporządzanej na podstawie Uchwał Rady Miejskiej w Augustowie Nr L/494/18 z dnia 23 lipca 2018 r., LIII/516/18 z dnia 21 września 2018 r., XIII/144/19 z dnia 29 lipca 2019 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt zmiany Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie udostępniony do wglądu w dniach od 9-03-2021 r. do 29-03-2021 r.:

  • w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie położonej przy ul. 3 Maja 60, w pokoju nr 26a, w godzinach pracy urzędu (poniedziałek - piątek godz. 7.30 – 15.30) z zachowaniem aktualnie obowiązujących obostrzeń sanitarnych,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Augustowie - strona http://bip.um.augustow.pl/ (kolejno zakładki: „Ogłoszenia Urzędu Miejskiego”, ”Rok 2021”, następnie „Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Augustowa” – pod treścią obwieszczenia zostaną umieszczone linki do dokumentów).

Stosownie do art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję o możliwości zapoznania się  z pozostałą, niezbędną dokumentacją sprawy w wyżej określonym czasie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie, w pokoju nr 26a.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16-03-2021 r. o godz. 16.00. Z uwagi na sytuację epidemiczną, dyskusja publiczna odbędzie się w formie zdalnej przy użyciu platformy ZOOM, dostępnej:

  • poprzez przeglądarkę internetową po uruchomieniu adresu https://zoom.us/j/3370373337?pwd=ejBvdVp6dVhsZFMyV1RqTHZUcU1vUT09 (po uruchomieniu wskazanego adresu należy wybrać opcję „Join from Your Browser”, następnie w polu "Your Name" należy podać swoje imię i nazwisko/nazwę, zaznaczyć "I'm not a robot", następnie kliknąć "Join"), albo
  • po uruchomieniu uprzednio zainstalowanej bezpłatnej aplikacji ZOOM używając następujących danych do logowania: Meeting ID: 337 037 3337, Passcode: 123535 (aplikacja jest dostępna pod adresem https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe).

Wejście na platformę ZOOM będzie możliwe od godziny 15.40. Pomoc techniczną będzie można uzyskać pod numerem telefonu 87 643 42 16.    

W przypadku niedysponowania możliwością zdalnego połączenia, będzie istniała możliwość skorzystania ze stanowisk komputerowych, z zachowaniem aktualnie obowiązujących obostrzeń sanitarnych, przygotowanych w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie przy ul. 3 Maja 60, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod nr 87 643 42 17 lub 87 643 42 16.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu zmiany Studium.

Zgodnie z art. 29, w nawiązaniu do art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo do składania uwag w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym do prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi do projektu zmiany Studium należy kierować do Burmistrza Miasta Augustowa z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby. Uwagi można składać:

  • w formie papierowej bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Augustowie, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów,
  • w formie elektronicznej na pomocą poczty elektronicznej na adres wydzial.architektury@urzad.augustow.pl,
  • w formie elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (elektroniczna skrzynka podawcza jest dostępna poprzez Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Augustowie - strona http://bip.um.augustow.pl/, zakładka „Doręczanie dokumentów elektronicznych”, link: „Wykaz spraw możliwych do załatwienia w formie elektronicznej”, formularz: „Pismo ogólne do podmiotu publicznego - Elektroniczna Skrzynka Podawcza” lub bezpośrednio na stronie elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP).

Pozostałe uwagi (dotyczące strategicznej oceny oddziaływania na środowisko) można składać:

  • w formie pisemnej w Biurze Obsługi Klienta w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Augustowie, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów,
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie, w pokoju nr 26a,
  • w formie elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej na adres wydzial.architektury@urzad.augustow.pl

Wszystkie uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19-04-2021 r.

Wniesione uwagi zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta Augustowa.

 

Burmistrz Miasta Augustowa

 Mirosław Karolczuk

                                                                                                                                                                                                        

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), zwanego dalej RODO, informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Augustowa z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Augustowie przy ul. 3 Maja 60, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;   2) dane kontaktowe do Inspektora Danych Osobowych: e-mail: iod@urzad.augustow.pl;   3) dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procedury sporządzenia projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Augustowa, zwanej dalej zmianą Studium wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko;   4) Administrator udostępni Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: operatorom pocztowym, firmom informatycznym, których aplikacje są wykorzystywane przez Administratora, Administrator udostępni również Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, w ramach przysługującego mu uprawnienia bądź w związku z koniecznością spełnienia ciążącego na nim obowiązku prawnego;   5) podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;   6) posiada Pani/Pan prawo do:   a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,   b) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,   c) żądania przenoszenia danych,   d) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;   7) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą, prawo do uzyskania wszelkich dostępnych informacji o ich źródle przysługuje, jeżeli nie wpłynie to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano;   8) dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;   9) dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający przepisów prawa dotyczących archiwizacji;   10) Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2021-03-01

Wprowadzający: Patryk Bądziul

Data modyfikacji: 2021-03-09

Opublikował: Patryk Bądziul

Data publikacji: 2021-03-09