Ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej wraz z inwestycją towarzyszącą - działki nr 849, 3622, 3621, cząść działki nr 3674/7 obręb 3

Augustów, 22 lipca 2021 r.

Burmistrz Miasta Augustowa

AGP.6721.3.1.2021

INFORMACJA

BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

 

Na podstawie art. 7 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach  w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących  (Dz. U. z 2020 r. poz. 219 z późn. zm.)

informuję

o zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Augustowie, wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej wraz z inwestycją towarzyszącą. Inwestycja mieszkaniowa polega na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z podziemnym garażem na działce o numerze ewidencyjnym 849 obręb 3 w Augustowie wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą niezbędną do obsługi planowanej inwestycji. Inwestycja towarzysząca polega na przebudowie/rozbudowie drogi publicznej - ul. Ogrodowej na działkach o numerach ewidencyjnych 3622, 3621 i części działki numer 3674/7 obręb 3 w Augustowie.

Z wnioskiem można zapoznać się na stronie http://bip.um.augustow.pl/ (kolejno zakładki: „Architektura i planowanie przestrzenne”, ”Wnioski o ustalenie lok. inwestycji mieszkaniowej”, „Ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej wraz z inwestycją towarzyszącą – działki nr 849, 3622, 3621, część działki nr 3674/7 obręb 3”).

Zainteresowani mogą składać uwagi do wyżej wymienionego wniosku:

  • w postaci papierowej na adres: Urząd Miejski w Augustowie, ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów,
  • drogą elektroniczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) na adres e-mail: architektury@urzad.augustow.pl lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP.

Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta Augustowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia wniosku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej gminy, tj. do 12 sierpnia 2021 r.

 

Z up. Burmistrza Miasta Augustowa

Zastępca Burmistrza

Filip Jerzy Chodkiewicz

 

 

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), zwanego dalej RODO, informuję, że:

1) Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Augustowie jest Burmistrz Miasta Augustowa (dalej jako Administrator). Kontakt z Administratorem jest możliwy bezpośrednio w siedzibie urzędu przy ul. Młyńskiej 35, 16-300 Augustów, pod numerem telefonu 511 180 560 lub za pomocą poczty elektronicznej: urzad.miejski@urzad.augustow.pl; 2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, email: iod@urzad.augustow.pl; 3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procedury ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej wraz z inwestycją towarzyszącą; 4) Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2018 roku o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących 5) Administrator udostępni Państwa dane osobowe następującym podmiotom: operatorom pocztowym, firmom informatycznym, których aplikacje są wykorzystywane przez Administratora, Administrator udostępni również Państwa dane osobowe innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, w ramach przysługującego mu uprawnienia bądź w związku z koniecznością spełnienia ciążącego na nim obowiązku prawnego; 6) Administrator przetwarza Państwa dane osobowe przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących archiwizacji, narodowego zasobu archiwalnego i archiwów; 7) Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo: a) dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO; b) ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18 RODO; c) przenoszenia danych, w przypadkach określonych w art. 20 RODO; d) wniesienia sprzeciwu, w przypadkach określonych w art. 21 RODO; e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa); W celu skorzystania z praw należy skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych; 8) Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu; 9) Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Zastępca Burmistrza Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2021-07-22

Wprowadzający: Anna Kowalczuk

Data modyfikacji: 2021-07-22

Opublikował: Anna Kowalczuk

Data publikacji: 2021-07-22