Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej

Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej:

Do zadań Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej należy w szczególności:

 • przyjmowanie i analiza wniosków o zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 • prowadzenie i koordynacja prac związanych ze sporządzeniem projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz jego zmiany,
 • wdrażanie i realizacja polityki przestrzennej określonej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta,
 • przyjmowanie, analiza wniosków dotyczących sporządzenia oraz zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • prowadzenie rejestru wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • dokonywanie analiz dotyczących zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium, ustalanie niezbędnego zakresu prac planistycznych, przygotowywanie materiałów geodezyjnych, niezbędnych do sporządzenia planu,
 • prowadzenie i koordynacja prac związanych ze sporządzeniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub ich zmianą,
 • sporządzanie okresowej oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz gromadzenie materiałów związanych z tymi planami,
 • opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin sąsiednich,
 • opiniowanie projektów Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podlaskiego i jego zmian,
 • wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz stwierdzanie ich wygaśnięcia,
 • wydawanie decyzji w sprawie ustalenia opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą,
 • prowadzenie rejestru wydanych decyzji,
 • prowadzenie rejestru aktów notarialnych,
 • wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta,
 • wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 • wydawanie zaświadczeń o zgodności planowanej zmiany sposobu użytkowania z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
 • wydawanie zaświadczeń o zgodności lokalizacji magazynu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub opinii odnośnie do możliwości prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi we wskazanym miejscu,
 • wydawanie zaświadczeń o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • współdziałanie z inwestorami poprzez udzielanie informacji dotyczących warunków realizacji zamierzonych inwestycji,
 • udzielanie informacji dotyczących przeznaczenia terenu określonego w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta,
 • współdziałanie w realizacji nadzoru architektoniczno-urbanistycznego Miasta w zakresie kontrolno - prewencyjnym oraz współpraca z właściwymi organami nadzoru budowlanego,
 • opiniowanie zgodności wstępnych projektów podziałów nieruchomości z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz przepisami szczególnymi,
 • organizowanie pracy, trybu działania i posiedzeń miejskiej komisji urbanistyczno - architektonicznej,
 • sporządzanie raportów sprawozdawczo - statystycznych z zakresu działalności wydziału,
 • wypełnianie zobowiązań z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej w temacie „Zagospodarowanie przestrzenne",
 • przygotowywanie projektów uchwał z zakresu ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, a także prowadzenie procedury ich sporządzania,
 • wydawanie decyzji w zakresie wymierzenia kary pieniężnej oraz obowiązku dostosowania tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego do przepisów uchwały, o której mowa w pkt 28 albo usunięcia tablicy lub urządzenia - w związku z umieszczeniem tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego niezgodne z przepisami uchwały, o której mowa w pkt 28,
 • prowadzenie, koordynacja prac z zakresu organizacji konkursów w dziedzinie urbanistyki/ architektury.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Daniel Wojewnik

Data wytworzenia: 2018-02-26

Wprowadzający: Patryk Bądziul

Data modyfikacji: 2023-12-12

Opublikował: Patryk Bądziul

Data publikacji: 2003-02-20