Wydział Strategii i Funduszy Zewnętrznych

Wydział Strategii i Funduszy Zewnętrznych:

Do zadań Wydziału Strategii i Funduszy Zewnętrznych należy:

 

 • stałe monitorowanie możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zadań własnych Miasta oraz proponowanie rozwiązań pozywania środków na finansowanie inwestycji prowadzonych z udziałem jednostek organizacyjnych miasta,
 • przygotowanie planu kompleksowej interwencji projektowej w zakresie wspierania zadań własnych Miasta oraz realizacji celów strategii rozwoju Miasta z wykorzystaniem funduszy europejskich i rządowych we współpracy z instytucjami pośredniczącymi w systemie wdrażania programów operacyjnych na poziomie lokalnym, wojewódzkim i krajowym zgodnie z aktualnymi dokumentami programowymi,
 • współpraca z wydziałami i komórkami organizacyjnymi Urzędu w celu przygotowania planu interwencji projektowej w zakresie wspierania zadań własnych Miasta,
 • koordynacja prac nad projektami współfinansowanymi z europejskich i krajowych środków pomocowych, współpraca z lokalnymi partnerami, współpraca z ekspertami,
 • koordynowanie prac związanych z programem rewitalizacji miasta,
 • w zakresie realizowanych zadań, gromadzenie informacji o krajowych i zagranicznych funduszach oraz o systemach zarządzania nimi, w tym w szczególności:
  • współpraca z przedstawicielami organów zarządzających europejskimi i krajowymi środkami pomocowymi,
  • pozyskiwanie informacji na temat istniejących i powstających programów unijnych i krajowych wspierających działania należące do organów Miasta,
  • opracowywanie wniosków aplikacyjnych w celu pozyskiwania środków zewnętrznych, których beneficjentem jest Miasto Augustów, monitorowanie zadań współfinansowanych ze środków zewnętrznych oraz sporządzanie w tym zakresie odpowiedniej sprawozdawczości,
  • analiza przedsięwzięć proponowanych do realizacji przez komórki i jednostki organizacyjne Miasta pod kątem możliwości ich współfinansowania z funduszy Unii Europejskiej,
  • inicjowanie i koordynowanie prac komórek organizacyjnych Urzędu zaangażowanych w realizację projektów współfinansowanych z funduszy europejskich i krajowych, w tym pomoc i doradztwo w przygotowaniu formularzy aplikacyjnych oraz składanie wniosków aplikacyjnych,
  • realizacja i rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych środków zewnętrznych pod kątem zgodności ich realizacji z wymogami instytucji zarządzających programami operacyjnymi,
  • tworzenie dokumentów programowych regulujących zasady wdrażania pomocowych środków krajowych i zagranicznych z udziałem innych komórek Urzędu,
  • monitorowanie zmian aktów prawnych i procedur związanych z aplikowaniem o dofinansowanie realizacji projektów z funduszy krajowych i Unii Europejskiej i innych źródeł międzynarodowych,
  • przedkładanie propozycji realizacji zadań z udziałem środków Unii Europejskiej.
 • w zakresie planowania strategii i kierunków rozwoju Miasta:
 • inicjowanie i koordynowanie prac w zakresie opracowania strategii rozwoju Miasta,
 • monitoring i sprawozdawczość dotycząca realizacji strategii rozwoju Miasta,
 • współpraca z samorządem województwa, powiatem, gminami, miastami partnerskimi oraz innymi partnerami w zakresie realizacji opracowywanych lub przyjętych strategii rozwoju,
 • sporządzanie bieżących oraz okresowych analiz i ocen rozwoju społeczno - gospodarczego Miasta.
 • monitorowanie wszystkich dokumentów strategicznych, planów i programów obowiązujących w Gminie Miasto Augustów, przy współpracy ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi gminy.
 • przygotowywanie corocznego Raportu o stanie Gminy Miasta Augustów.
 • prowadzenie Punktu Obsługi Inwestora, do którego zadań w szczególności należeć będzie:
 • nawiązywanie kontaktów z potencjalnymi inwestorami, współpraca z inwestorami;
 • zapewnienie sprawnej obsługi inwestorów;
 • przygotowywanie kompletnej oferty inwestycyjnej gminy, jej weryfikacja i aktualizacja, w tym nadzór nad danymi niezbędnymi do jej opracowania;
 • aktualizacja danych dotyczących oferty inwestycyjnej na portalu Miasta oraz dbałość o aktualność informacji, w tym nadzór nad administratorem strony w tym zakresie;
 • weryfikacja oferty inwestycyjnej i działań POI pod kątem zgodności ze „Strategią rozwoju Gminy Miasta Augustów”, w szczególności w zakresie ładu przestrzennego i gospodarki nieruchomościami;
 • organizacja/ udział w organizowanych przez JST działaniach promujących ofertę inwestycyjną Miasta;
 • udzielanie informacji przedsiębiorcom/ inwestorom, w tym prezentacja posiadanej przez Miasto oferty inwestycyjnej;
 • organizowanie w razie potrzeby wizyt lokalizacyjnych inwestorów na terenie Miasta i współdziałanie z innymi podmiotami w tym zakresie;
 • asystowanie inwestorom w niezbędnych procedurach administracyjnych i prawnych na poziomie Miasta, występujących w trakcie realizacji projektu inwestycyjnego;
 • opieka poinwestycyjna dla firm łącznie ze wsparciem firm, które już działają na terenie gminy;
 • współdziałanie z podmiotami zaangażowanymi w obsługę inwestora na szczeblu ponadgminnym, w szczególności z PAIH, SSE, Podlaskim Centrum Obsługi Inwestora, Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną, Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych i innymi partnerami regionalnymi;
 • Przestrzeganie standardów obsługi inwestora na każdym etapie działania,
 • w zakresie promocji gospodarczej i inwestycyjnej Augustowa:
 • przygotowywanie i popularyzowanie informacji o możliwościach i warunkach inwestowania w Mieście;
 • inicjowanie, opracowywanie, tworzenie materiałów informacyjno - promocyjnych na temat oferty inwestycyjnej Miasta - filmy, foldery, broszury, strony internetowe,
 • podejmowanie działań z zakresu public relations w celu efektywniejszego pozyskiwania inwestorów;
 • współpraca z krajowymi i międzynarodowymi mediami gospodarczymi;
 • prezentowanie ofert oraz walorów inwestycyjnych Miasta w kraju i za granicą, m.in. na misjach, targach, forach i konferencjach gospodarczych, w branżowych portalach internetowych i prasie.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Sekretarz Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2017-11-03

Wprowadzający: Andrzej Jefimow

Data modyfikacji: 2024-06-13

Opublikował: Andrzej Jefimow

Data publikacji: 2003-02-20