Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 • Justyna Wnukowska - Kierownik - pokój 301, e-mail: Justyna.Wnukowska@urzad.augustow.pl, tel. 87 643 86 22.
  Nadzorowanie oraz koordynowanie pracy Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Wykonywanie zadań z zakresu rolnictwa i łowiectwa, związanych z produkcją roślinną i zwierzęcą.
 • Wojciech Waszkiewicz – Główny Specjalista - pokój 302, e-mail: Wojciech.Waszkiewicz@urzad.augustow.pl, tel. 87 643 86 24.
  Prowadzenie spraw w zakresie utrzymania zieleni miejskiej, utrzymania czystości miasta, gospodarki leśnej. Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie zwierząt. Prowadzenie spraw związanych z miejską komunikacją i transportem zbiorowym.
 • Anna Kielich - Inspektor - pokój 300, e-mail: Anna.Kielich@urzad.augustow.pl, tel. 87 643 86 25.
  Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, prowadzenie postępowań w zakresie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,  prowadzenie spraw związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska.
 • Tomasz Turowski - Inspektor - pokój 300, e-mail: Tomasz.Turowski@urzad.augustow.pl, tel. 87 643 86 23.
  Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
 • Ewa Mickiewicz - Inspektor, pokój 300, e-mail: Ewa.mickiewicz@urzad.augustow.pl, tel. 87 643 86 23,
  Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, koordynowanie programu Airgustów.
 • Justyna Sosnowska - Inspektor - pokój 302, e-mail: Justyna.Sosnowska@urzad.augustow.pl, tel. 87 643 86 24.
  Prowadzenie spraw związanych z mogiłami i cmentarzami wojennymi oraz miejscami pamięci narodowej. Deratyzacja. Sprawy związane z usuwaniem azbestu. Sprawy związane z wycinką drzew.
 • Maja Morgownik - Inspektor - pokój 301, maja.morgownik@urzad.augustow.pl, tel. 87 643 86 22.
  Rozliczanie wydatków związanych z zakupem mediów dla lokali komunalnych, rozliczanie nakładów remontowych ponoszonych przez zarządcę mieniem komunalnym, kontrola wydatków związanych z utrzymaniem udziałów gminy we wspólnotach mieszkaniowych. Sprawowanie nadzoru nad procesem inwestycyjnym prowadzonym przez zarządcę mienia (przetargi, odbiory robót, kosztorysy, rozliczenie robót). 
 • Anna Bugieda – Zastępca Kierownika - pokój 302, anna.bugieda@urzad.augustow.pl, tel. 87 643 86 24.
  Nadzór nad Spółkami miejskimi, sprawy związane ze zbiornikami bezodpływowymi i przydomowymi oczyszczalniami ścieków oraz gospodarką nieczystości ciekłych. Wykonywanie zadań z zakresu ochrony środowiska.
 • Agnieszka Kosobudzka - Podinspektor - pokój 302, Agnieszka.Kosobudzka@urzad.augustow.pl, tel. 87 643 86 24.
  Prowadzenie spraw w zakresie utrzymania zieleni miejskiej, sprawy związane z wycinką drzew.

 

Do zadań Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska należy:

 • współdziałanie z wydziałami i jednostkami organizacyjnymi Miasta w zakresie opracowywania projektów i przygotowywania wniosków o dofinansowanie zadań ze środków pozabudżetowych,
 • udział w planowaniu budżetu w zakresie inwestycji realizowanych z udziałem środków zewnętrznych,
 • prowadzenie zadań wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w tym prowadzenie Gminnej Ewidencji Zabytków,
 • tworzenie nowych i utrzymanie w należytym stanie istniejących gminnych terenów zieleni i zadrzewień:
  • pielęgnacja drzew i krzewów,
  • uzupełnianie nasadzeń,
  • sezonowe nasadzenia roślin ozdobnych,
 • sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni niskiej, trawników w pasach drogowych dróg gminnych, drogach wewnętrznych i nieruchomościach,
 • wykonywanie zadań z zakresu cmentarnictwa:
 • zadania związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego,
 • utrzymanie cmentarzy wojennych i miejsc pamięci narodowej,
 • realizacja zadań zleconych z zakresu cmentarnictwa wojennego,
 • zapobieganie bezdomności zwierząt i opieka nad zwierzętami bezdomnymi,
 • utrzymanie szaletów miejskich,
 • utrzymanie elementów małej architektury:
 • wymiana, remont i naprawa ławek, koszy ulicznych przy drogach gminnych i drogach wewnętrznych oraz na nieruchomościach,
 • naprawa, konserwacja i wymiana murków, ogrodzeń, tablic ogłoszeniowych,
 • utrzymanie placów zabaw dla dzieci, placów fitness będących własnością Miasta,
 • wykonywanie zadań związanych z gospodarką leśną, w tym:
 • sporządzanie uproszczonego planu urządzenia lasu komunalnego,
 • wykonywanie zadań w zakresie pielęgnacji lasu,
 • sprawowanie nadzoru nad pozyskiwaniem i sprzedażą drewna, w tym prowadzenie szczegółowej ewidencji przychodowo - rozchodowej,
 • sporządzanie sprawozdawczości w zakresie leśnictwa,
 • przygotowywanie projektów regulacji wewnętrznych w zakresie zarządzania lasem komunalnym,
 • wykonywanie zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku publicznego na drogach gminnych i drogach wewnętrznych oraz na nieruchomościach,
 • wykonywanie zadań w dziale rolnictwo i łowiectwo, w tym:
 • współpraca ze służbą ochrony roślin i nasiennictwa w zakresie ochrony roślin,
 • współdziałanie ze służbą doradczą i samorządem rolniczym w zakresie ustalania strat w uprawach, spowodowanych klęskami żywiołowymi,
 • ochrona zwierząt gospodarskich,
 • współpraca ze służbą weterynaryjną w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz znakowanie obszarów dotkniętych lub zagrożonych chorobą zakaźną zwierząt,
 • organizacja odbioru padłych zwierząt,
 • nadzór nad łowiectwem, prowadzenie mediacji w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za szkody łowieckie,
 • przeprowadzanie spisu rolnego,
 • wykonywanie zadań w dziale gospodarka komunalna w tym:
  • tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej:
 • przygotowanie projektów uchwał rady w sprawie wieloletniego planu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
 • pełnienie nadzoru nad działalnością zarządców nieruchomości gminnych,
  • zarządzanie zasobami komunalnymi:
 • nadzór nad prawidłowym rozliczaniem wpływów i kosztów związanych z zakupem mediów dla lokali komunalnych,
 • sprawowanie nadzoru nad procesem inwestycyjnym prowadzonym przez zarządcę mienia (przetargi, odbiory robót, kosztorysy, rozliczenie robót),
 • rozliczanie nakładów remontowych ponoszonych przez zarządcę mieniem komunalnym,
 • kontrola wydatków związanych z utrzymaniem udziałów gminy we wspólnotach mieszkaniowych.
 • wykonywanie zadań w dziale ochrona środowiska, w tym:
 • sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwościami Burmistrza,
 • gromadzenie i udostępnianie informacji publicznych o środowisku,
 • współpraca z wojewódzkim inspektorem ochrony środowiska w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska,
 • prowadzenie postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć (decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach),
 • współpraca z organizacjami ekologicznymi w dziedzinie ochrony środowiska,
 • wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości,
 • prowadzenie spraw związanych z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi:
 • przygotowywanie projektów uchwał w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
 • sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi,
 • prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych,
 • sporządzanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi,
 • nadzór nad podmiotami odbierającymi odpady komunalne oraz nieczystości ciekłe,
 • prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków,
 • zapewnienie opróżniania zbiorników bezodpływowych w przypadku gdy właściciel nieruchomości nie zawarł umowy na opróżnianie zbiornika,
 • przeprowadzenie kontroli nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków w zakresie objętym właściwościami Burmistrza
 • przygotowywanie przedmiotu zamówienia do przetargów na odbiór odpadów,
 • przygotowywanie zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości płynnych,
 • przeprowadzanie kontroli w zakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących funkcjonowania systemu odbierania odpadów komunalnych oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,
 • przyjmowanie deklaracji składanych w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i prowadzenie przypisu (wymiaru) należności z tego tytułu,
 • prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w razie niezłożenia przez podmiot do tego zobowiązany deklaracji o wysokości opłaty albo powstania uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w złożonej deklaracji,
 • opiniowanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
 • realizacja zadań związanych z utylizacją wyrobów zawierających azbest i przeterminowanych leków,
 • wydawanie decyzji nakazujących posiadaczowi odpadów do ich usunięcia z miejsc składowania do tego nie przeznaczonych,
 • prowadzenie spraw związanych z selektywną zbiórką odpadów,
 • nadzór nad rekultywacją składowiska odpadów oraz monitoring po zamknięciu składowiska,
 • opiniowanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania lub transportu odpadów,
 • prowadzenie spraw związanych z uzdrowiskiem,
 • nadzór merytoryczny nad spółkami z udziałem Miasta,
 • planowanie, przygotowanie, realizacja i rozliczenie zadań bieżących w zakresie:
 • leśnictwa - gospodarka leśna,
 • gospodarki komunalnej i ochrony środowiska - oczyszczanie miasta, zieleń, schronisko dla zwierząt,
 • sporządzanie sprawozdań dotyczących realizowanych inwestycji i projektów na terenie gminy dofinansowywanych ze środków pozabudżetowych, w tym:
 • sporządzanie wniosków o płatność,
 • sporządzanie rozliczeń przejściowych, końcowych,
 • sporządzanie sprawozdań, raportów w okresie trwałości projektów.
 • prowadzenie spraw związanych z organizacją i administrowaniem strefą płatnego parkowania.
 • nadzorowanie wykonywania zadań z zakresu komunikacji miejskiej i publicznego transportu zbiorowego,
 • sporządzanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta, jego aktualizowanie i monitorowanie,
 • przyjmowanie wniosków oraz wprowadzanie informacji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków o źródłach ciepła lub spalania paliw.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Sekretarz Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2017-08-07

Wprowadzający: Andrzej Jefimow

Data modyfikacji: 2024-05-08

Opublikował: Andrzej Jefimow

Data publikacji: 2016-02-16