Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych

Termin ważności strony 2015-01-19

Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych:

 • Michał Kotarski – Kierownik, pokój 205, e-mail: Michal.Kotarski@urzad.augustow.pl, tel. 87 643-80-52,
  Kieruje wydziałem. Prowadzi postępowania administracyjne w sprawach zameldowań i wymeldowań. Sprawy z zakresu ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, budżet obywatelski, inicjatywa lokalna, Augustowska Rada Seniorów, Augustowska Rada Pożytku Publicznego, Młodzieżowa Rada Miejska w Augustowie, wykonywanie zadań własnych gminy w związku z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • Katarzyna Chmielewska- Zastępca Kierownika, pokój 203, Katarzyna.Chmielewska@urzad.augustow.pl, tel. 87 643-80-51,
  Prowadzi sprawy z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestru wyborców. Sprawy związane z udzielaniem licencji i wydawaniem zezwoleń na przewóz osób w transporcie drogowym. Prowadzi postępowania administracyjne w sprawach zameldowań i wymeldowań.
 • Małgorzata Maciąg – Inspektor, pokój 203, e-mail: Malgorzata.Maciag@urzad.augustow.pl,  87 643-80-51,
  Prowadzi sprawy z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestru wyborców. Sprawy z zakresu ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej, imprezy masowe i zgromadzenia.                          
 • Dorota Dudzińska - Inspektor, pokój 201, e-mail: Dorota.Dudzinska@urzad.augustow.pl, tel. 87 643-80-50,
  Prowadzi sprawy z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych. Sprawy związane z udzielaniem licencji i wydawaniem zezwoleń na przewóz osób w transporcie drogowym.
 • Beata Kapla - Inspektor, pokój 202, e-mail: Beata.Kapla@urzad.augustow.pl, tel. 87 643-80-57,
  Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem wniosków o wpis, zmianę, zawieszenie, wznowienie oraz wykreślenie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą na terenie miasta napojów alkoholowych.
 • Anna Sołtys - Inspektor, pokój 202, e-mail: Anna.Soltys@urzad.augustow.pl, tel. 87 643-80-57,
  Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem wniosków o wpis, zmianę, zawieszenie, wznowienie oraz wykreślenie wpisu  do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą na terenie miasta napojów alkoholowych. Prowadzenie spraw dotyczących realizacji zadań oraz bieżącej koordynacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym na lata 2023-2026.
 • Magdalena Zalewska - Podinspektor, pokój 204, e-mail: Magdalena.Zalewska@urzad.augustow.pl, tel. 87 643-80-65,
  Obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Augustowie. Udział w posiedzeniach grup roboczych w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego Miasta Augustowa. Współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przemocy w rodzinie. Przygotowanie dokumentacji związanej z prowadzeniem postępowania zmierzającego do orzeczenia obowiązku leczenia odwykowego.
 • Anna Kryńska - Podinspektor, e-mail: Anna.Krynska@urzad.augustow.pl, tel. 87 643-80-65
  Realizacja zadań własnych gminy w związku z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; obsługa techniczno - administracyjna Augustowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Augustowskiej Rady Seniorów; Młodzieżowej Rady Miejskiej w Augustowie; koordynowanie spraw związanych z inicjatywami lokalnymi, konsultacjami społecznymi, budżetem obywatelskim; realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia.
 • Iwona Gutowska - Podinspektor, pokój 204, e-mail: Iwona.Gutowska@urzad.augustow.pl, tel. 87 643-80-65
  Realizacja zadań własnych gminy w związku z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; obsługa techniczno - administracyjna Augustowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Augustowskiej Rady Seniorów; Młodzieżowej Rady Miejskiej w Augustowie; koordynowanie spraw związanych z inicjatywami lokalnymi, konsultacjami społecznymi, budżetem obywatelskim; realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia. Prowadzenie spraw dotyczących realizacji zadań oraz bieżącej koordynacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym na lata 2023-2026.

Do zakresu działania Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych należy:

 • prowadzenie ewidencji ludności,
 • wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania lub wymeldowania,
 • wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie spraw związanych z dowodami osobistymi,
 • prowadzenie spraw związanych z repatriacją,
 • współpraca z Wojskową Komendą Uzupełnień w Suwałkach w zakresie powiadamiania o uruchomieniu przedsięwzięć dotyczących mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek i instytucji wojskowych, w tym przeprowadzenie akcji kurierskiej organów administracji publicznej na terenie Augustowa,
 • czynności związane z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony oraz współdziałanie w tych sprawach z organami wojskowymi: kwalifikacja i rejestracja wojskowa, wydawanie decyzji w sprawach wojskowych, prowadzenie ewidencji świadczeń osobistych i rzeczowych
 • realizacja zadań własnych gminy w związku z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem licencji i wydawaniem zezwoleń na przewóz osób w transporcie drogowym,
 • kontrola działalności przedsiębiorców w zakresie transportu drogowego,
 • obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego,
 • prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą na terenie Miasta napojów alkoholowych, w tym przygotowywanie projektów uchwał wymaganych przepisami ustawy,
 • kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych,
 • prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • nadzór nad jednostkami organizacyjnymi:
  • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Augustowie,
  • Środowiskowym Domem Samopomocy w Augustowie,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi,
 • obsługa techniczno - administracyjna Augustowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Rady Seniorów Miasta Augustowa oraz Młodzieżowej Rady Miejskiej w Augustowie,
 • koordynowanie spraw związanych z inicjatywami lokalnymi, konsultacjami społecznymi, budżetem obywatelskim, ochroną zdrowia,

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Mateusz Krzywicki

Data wytworzenia: 2017-02-06

Wprowadzający: Daniel Wojewnik

Data modyfikacji: 2023-04-13

Opublikował: Daniel Wojewnik

Data publikacji: 2003-02-20