Wydział Inwestycji

Wydział Inwestycji:

 

Do zadań Wydziału Inwestycji należy w szczególności:

 • planowanie, przygotowanie, realizacja i rozliczenie zadań inwestycyjnych, remontowych i bieżących w zakresie:
 • oświaty - szkoły podstawowe, gimnazja, przedszkola,
 • polityki społecznej,
 • administracji publicznej,
 • działalności usługowej,
 • gminnych dróg i mostów,
 • kultury fizycznej - obiekty, urządzenia sportowo-rekreacyjne,
 • budownictwa komunalnego,
 • określanie potrzeb inwestycyjnych i remontowych z uwzględnieniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i lokalnych potrzeb społecznych - wniosków mieszkańców, stowarzyszeń, organizacji,
 • uzyskanie wszystkich decyzji administracyjnych, pozwoleń, uzgodnień zezwalających na wykonanie robót,
 • zlecenie opracowywania dokumentacji projektowej,
 • wykonanie prac przygotowawczych (określenie zakresu rzeczowego zadania i szacunkowej wartości zamówienia, uzgadnianie z komórką zamówień publicznych projektu umowy na roboty budowlane, usługi, dostawy, podpisanie umów po dokonaniu wyboru wykonawcy),
 • kontrolowanie prac w trakcie realizacji robót budowlanych, w okresie gwarancji i rękojmi (przygotowanie dokumentów i uczestnictwo w odbiorach częściowych, przygotowanie dokumentów i uczestnictwo w odbiorze końcowym, nadzór inwestycji w zakresie rzeczowo - finansowym, przeprowadzenie procedur w zakresie uzyskania decyzji na użytkowanie, rozliczenie zadania w zakresie rzeczowym i finansowym, sporządzenie protokołów przekazania - przyjęcia OT, PT),
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego,
 • koordynowanie spraw związanych z oceną i zatwierdzeniem projektów technicznych,
 • przygotowania projektów budżetu na dany rok,
 • sprawowanie nadzoru inwestycyjnego nad inwestycjami i remontami finansowanymi z budżetu Miasta i jednostek organizacyjnych Miasta oraz zadań realizowanych w ramach inwestycyjnych inicjatyw społecznych,
 • przekazywanie placów budowy,
 • przygotowywanie i udział w procesach tworzenia dokumentacji rozliczenia finansowego i rzeczowego zrealizowanych zadań inwestycyjnych,
 • współdziałanie z wydziałami i jednostkami organizacyjnymi Miasta w zakresie opracowywania projektów i przygotowywania wniosków o dofinansowanie zadań ze środków pozabudżetowych,
 • udział w planowaniu budżetu w zakresie inwestycji realizowanych z udziałem środków zewnętrznych,
 • realizacja zadań własnych gminy w związku z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały Rady w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,
 • realizacja i nadzór nad wydatkami z dotacji dla gmin uzdrowiskowych oraz sporządzanie sprawozdania z wykorzystania dotacji,
 • wykonywanie zadań zarządcy i zarządu dróg gminnych określonych w przepisach o  drogach publicznych oraz dróg wewnętrznych, w tym:
  • utrzymanie właściwego stanu nawierzchni jezdni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych
   z drogą,
  • opracowywanie planów finansowania utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych,
  • prowadzenie postępowań związanych z wydawaniem zezwoleń na:
 • zajęcie pasa drogowego w celu wykonania robót,
 • umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym,
 • lokalizację zjazdu indywidualnego, publicznego na drogę gminną,
  • prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych oraz przygotowywanie sprawozdań dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o drogach publicznych,
  • przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych,
  • zimowe utrzymanie przejezdności dróg,
  • nadawanie, pozbawianie kategorii drogom gminnym oraz opiniowanie wniosków dotyczących zmiany kategorii dróg powiatowych,
  • konserwacja, wymiana, naprawa znaków z nazwami ulic,
  • wykonanie czynności związanych z nabywaniem nieruchomości pod pasy drogowe,
  • współdziałanie z innymi zarządcami dróg na terenie gminy w następujących zagadnieniach: utrzymanie stanu technicznego dróg publicznych i dróg wewnętrznych; oznakowanie i organizacja ruchu; utrzymanie porządku i czystości; współfinansowanie zadań realizowanych przy zaangażowaniu środków gminnych; zimowe utrzymanie przejezdności dróg,
  • prowadzenie książki obiektu budowlanego dla dróg i mostów.
 • planowanie, przygotowanie, realizacja i rozliczenie zadań inwestycyjnych, remontowych i bieżących w zakresie:
 • zaopatrzenia w wodę, odprowadzenie ścieków,
 • zaopatrzenia w energię elektryczną oświetlenia ulicznego,
 • zaopatrzenia w energię cieplną, gazową,
 • kanalizacji deszczowej w drogach gminnych i drogach wewnętrznych, dla których zarządcą i zarządem jest Burmistrz,
 • współpraca przy sporządzaniu projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta, jego aktualizowaniu i monitorowaniu,
 • w zakresie dróg publicznych, dróg wewnętrznych:
 • współpraca z zakładem energetycznym w zakresie remontów i modernizacji oraz bieżącego funkcjonowania oświetlenia ulicznego,
 • opracowywanie planów rozbudowy oświetlenia ulicznego.
 • prowadzenie spraw związanych z gospodarką wodno-ściekową:
  • udzielanie zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzenia ścieków,
  • weryfikacja opracowanych przez przedsiębiorstwo wodociągowe kosztów przedsiębiorstwa pod względem celowości ich ponoszenia przy określaniu taryf za wodę i odprowadzanie ścieków,
  • zbieranie danych i informacji dotyczących realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych,
  • tworzenie i dokonywanie okresowego przeglądu granic aglomeracji,
  • identyfikowanie nieruchomości nie podłączonych do sieci sanitarnej oraz wydawanie decyzji nakazujących wypełnienie obowiązku podłączenia posesji do w/w sieci,
  • utrzymanie i konserwacja gminnych urządzeń melioracji wodnych,
  • rozstrzyganie sporów o przywrócenie do stanu poprzedniego stosunków wodnych na gruntach rolnych.
 • prowadzenie spraw wynikających z ustawy Prawo Wodne za wyjątkiem utrzymania i organizacji kąpielisk.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Sekretarz Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2017-08-07

Wprowadzający: Daniel Wojewnik

Data modyfikacji: 2023-09-07

Opublikował: Daniel Wojewnik

Data publikacji: 2016-02-18