Wydział Edukacji i Sportu

Wydział Edukacji i Sportu

e-mail: wydzial.edukacji@urzad.augustow.pl

 • Anita Szostak - Kierownik, pokój 209, telefon: (87) 643 33 01, e-mail:  anita.szostak@urzad.augustow.pl
  Prowadzenie wszystkich spraw w zakresie edukacji przedszkolnej i szkolnej, administracyjne prowadzenie wydziału i nadzór nad wykonywaniem zadań powierzonych jednostkom oświatowym na terenie miasta.
 • Alicja Kaczmarczyk- pokój 210, telefon: (87) 643 43 00, e-mail: alicja.kaczmarczyk@urzad.augustow.pl
  Obsługa administracyjno-kadrowa jednostek oświatowych miasta
 • Joanna Siłkowska - Inspektor, pokój 210,  telefon: (87) 643 23 19, e-mail: joanna.silkowska@urzad.augustow.pl
  Obsługa i nadzór jednostek oświatowych w zakresie zadań JST, jako organu prowadzącego
 • Urszula Michniewicz - Inspektor, pokój 210, telefon: (87) 643 43 00, e-mail: urszula.michniewicz@urzad.augustow.pl 
  Obsługa finansowa jednostek oświatowych

 

Do zakresu działania Wydziału Edukacji i Sportu należy:

 • wykonywanie zadań związanych z zakładaniem, prowadzeniem, przekształcaniem, utrzymywaniem oraz likwidowaniem publicznych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, żłobków, jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
 • prowadzenie spraw związanych z wpisywaniem do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz wydawaniem zezwoleń na zakładanie szkół i placówek publicznych,
 • wykonywanie czynności związanych z wpisywaniem do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
 • przechowywanie dokumentacji zlikwidowanych publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, placówek oświatowych, żłobka,
 • prowadzenie czynności dotyczących obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
 • prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów samorządowych szkół, przedszkoli, placówek oświatowych i żłobka,
 • analiza przestrzegania Karty Nauczyciela w samorządowych jednostkach oświatowych,
 • podejmowanie działań w zakresie wypoczynku i dożywiania uczniów, opieki lekarskiej nad dziećmi i młodzieżą szkolną,
 • wykonywanie zadań związanych z naborem do przedszkoli, szkół podstawowych,
 • prowadzenie spraw związanych z Systemem Informacji Oświatowej,
 • prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
 • organizacja i prowadzenie konkursów na stanowiska dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek,
 • prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem oceny pracy dyrektorów szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto,
 • występowanie z wnioskami o przyznanie dyrektorom i nauczycielom nagród, medali i odznaczeń,
 • współpraca z organami nadzoru pedagogicznego w zakresie określonym w przepisach prawa oświatowego i wykonywanie zaleceń Kuratora Oświaty,
 • przygotowanie i realizacja porozumień w sprawie powierzenia i przyjęcia zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie oświaty i wychowania,
 • prowadzenie spraw związanych z dowożeniem do szkół i przedszkoli,
 • sporządzanie raportów, materiałów i analiz z dziedziny oświaty,
 • wykonywanie zadań w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy zdrowotnej nauczycielom,
 • prowadzenie spraw związanych z uzyskiwaniem przez nauczyciela stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta,
 • prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów motywacyjnych za wybitne osiągnięcia w nauce i sporcie uczniom szkół prowadzonych przez Miasto,
 • realizacja rządowych programów z zakresu oświaty i wychowania,
 • prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem bezpłatnego dostępu  do podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto,
 • wykonywanie czynności dotyczących udzielania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz niepublicznych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych,
 • prowadzenie spraw w zakresie planowania budżetowego i sprawozdawczości szkół, przedszkoli i żłobka oraz sporządzanie planów i sprawozdań zbiorczych,
 • sporządzanie okresowych informacji wraz z wnioskami w zakresie funkcjonowania placówek i realizacji planów finansowych,
 • współdziałanie z klubami sportowymi, stowarzyszeniami oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie kultury fizycznej,
 • przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń w zakresie zadań prowadzonych przez wydział,
 • przygotowywanie wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie projektów wspierających programy rozwoju szkół i podnoszenie jakości świadczenia usług w szkołach oraz placówek opiekuńczo - wychowawczych,
 • nadzór nad Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie,
 • prowadzenie spraw wynikających z ustawy Prawo Wodne w zakresie utrzymania i organizacji kąpielisk.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2017-10-02

Wprowadzający: Anita Szostak

Data modyfikacji: 2023-03-09

Opublikował: Anita Szostak

Data publikacji: 2003-02-20