Wydział Organizacyjno- Prawny

Wydział Organizacyjno-Prawny:

 1. Zadania Wydziału w zakresie organizacji i funkcjonowania Urzędu oraz spraw kadrowych obejmują w szczególności:
  • przygotowywanie aktów prawnych dotyczących organizacji i funkcjonowania Urzędu,
  • prowadzenie spraw dotyczących pełnomocnictw, upoważnień wydawanych przez Burmistrza,
  • prowadzenie rejestru zarządzeń Burmistrza,
  • organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i petycji mieszkańców,
  • koordynacja zadań dotyczących dostępu do informacji publicznej,
  • gospodarowanie funduszem płac, nadzór nad funkcjonowaniem systemu teleinformatycznego do elektronicznego zarządzania dokumentacją,
  • prowadzenie spraw związanych z naborem na wolne stanowiska urzędnicze,
  • prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych, z wyłączeniem kierowników przedszkoli, szkół, żłobka,
  • koordynowanie prac związanych z przeprowadzaniem ocen kwalifikacyjnych pracowników,
  • kontrola przestrzegania dyscypliny pracy w Urzędzie,
  • prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych,
  • współpraca w zakresie realizacji zadań BHP,
  • prowadzenie spraw z zakresu służby przygotowawczej pracowników oraz przygotowanie projektów regulaminów wewnętrznych w zakresie służby przygotowawczej,
  • prowadzenie spraw z zakresu szkoleń pracowników Urzędu, w tym rejestru szkoleń, sporządzanie planu szkoleń oraz koordynowanie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników,
  • prowadzenie/koordynacja spraw związanych z ochroną osób zgłaszających nieprawidłowości i naruszenia prawa
  • prowadzenie spraw z zakresu pracowniczych planów kapitałowych.
 2. Zadania Wydziału w zakresie obsługi Rady i jej organów:
  • przygotowywanie projektów uchwał Rady w zakresie przewidzianym kompetencjami,
  • prowadzenie rejestru i zbioru uchwał Rady,
  • prowadzenie ewidencji protokołów sesji Rady i posiedzeń komisji,
  • wykonywanie administracyjno-organizacyjnej obsługi sesji Rady, posiedzeń komisji i innych spotkań w ramach pracy Rady,
  • nadzór nad terminowym rozpatrywaniem i załatwianiem interpelacji i zapytań radnych oraz wniosków komisji,
  • publikacja uchwał Rady, protokołów posiedzeń Rady i komisji w Biuletynie Informacji Publicznej,
  • nadzór nad aktualizacją bazy uchwał Rady, aktów prawa miejscowego i ich tekstów jednolitych i ujednoliconych,
  • przesyłanie uchwał do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
 3. Z zakresu obsługi sekretariatu Burmistrza:
  • obsługa kancelaryjno – biurowa Burmistrza, I Zastępcy Burmistrza oraz II Zastępcy Burmistrza, w tym protokołowanie spotkań i narad organizowanych przez Burmistrza i Zastępców,
  • koordynowanie działań w zakresie uczestnictwa Kierownictwa w uroczystościach, spotkaniach i konferencjach,
  • organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków mieszkańców oraz zapewnienie ich sprawnej obsługi,
  • przygotowywanie list obecności pracowników,
  • prowadzenie książki wyjść prywatnych i służbowych pracowników,
  • prowadzenie rejestru delegacji służbowych pracowników,
  • obsługa organizacyjna i biurowa Kolegium Burmistrza.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Sekretarz Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2018-02-26

Wprowadzający: Andrzej Jefimow

Data modyfikacji: 2024-05-06

Opublikował: Andrzej Jefimow

Data publikacji: 2003-02-19