Wydział Finansowy

Wydział Finansowy
Wydział finansowy w Urzędzie Miasta w Augustowie jest jednym z ważniejszych działów. Jego zadaniem jest trzymanie pieczy nad skarbcem miasta Augustowa, czyli nad naszymi pieniędzmi. W jego skład wchodzą:
- dział księgowości budżetowej,
- dział podatków i opłat lokalnych,
- kasa.

Skarbnik jako główny księgowy budżetu zapewnia prawidłową gospodarkę finansową Miasta.
Do zadań Skarbnika należy w szczególności:
1/ nadzorowanie pracy Wydziału Finansowego,
2/ kontrasygnata oświadczeń woli składanych w imieniu Miasta, jeżeli mogą one spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych,
3/ opracowanie projektu budżetu Miasta oraz wieloletniej prognozy finansowej,
4/ czuwanie nad prawidłową realizacją budżetu i opracowywanie określonych analiz i sprawozdań w tym zakresie,
5/ wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu administracji publicznej w zakresie upoważnień udzielonych przez Burmistrza,
6/ zapewnienie prawidłowego dysponowania środkami budżetowymi,
7/ przygotowywanie projektów aktów prawnych dotyczących zmian w budżecie oraz wysokości podatków i opłat, w tym ulg i zwolnień,
8/ zawiadamianie Rady oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu poleceń w przypadku odmowy kontrasygnaty,
9/ wykonywanie zadań i obowiązków wynikających z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
10/ współpraca z Sekretarzem w zakresie gospodarowania funduszem płac Urzędu,
11/ nadzorowanie przygotowania projektów wewnętrznych regulacji w zakresie polityki rachunkowości,
12/ opracowanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu miasta.

 • Edyta Filipkowska - Kierownik - pokój 311; tel. 87 643 80 54, e-mail: Edyta.Filipkowska@urzad.augustow.pl; prowadzenie i nadzorowanie rachunkowości budżetowej i pozabudżetowej, budżet, fundusze strukturalne, inwestycje,
 • Agata Kaminiecka -  Zastępca Kierownika - pokój 311; tel. 87 643 80 54, e-mail: Agata.Kaminiecka@urzad.augustow.pl; Ulgi w spłacie zobowiązań w podatkach lokalnych (umorzenia, rozłożenia, odroczenia), nadzoruje pracę wydziału podatkowego,
 • Piotr Filipow - Główny Specjalista - pokój 308; tel. 87 643 42 28, e-mail: Piotr.Filipow@urzad.augustow.pl; budżet, środki trwałe, obsługa zadłużenia,
 • Anna Kalisz-Jagłowska - Inspektor - pokój 212; tel. 87 643 42 25, e-mail: Anna.Kalisz@urzad.augustow.pl; podatek od nieruchomości, rolny, leśny - osoby fizyczne, zwrot podatku akcyzowego rolnikom,
 • Sylwia Wiszniewska - Inspektor - pokój Nr 213; tel. 87 643 42 22, e-mail: Sylwia.Wiszniewska@urzad.augustow.pl; opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (księgowość i windykacja), dzierżawy, wieczyste użytkowanie,
 • Barbara Lipska - Inspektor - pokój 213; tel. 87 643 42 22, e-mail: Barbara.Lipska@urzad.augustow.pl; opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (księgowość i windykacja),
 • Erazm Stefanowski - Inspektor - pokój 212; tel. 87 643 86 21 e-mail: Erazm.Stefanowski@urzad.augustow.pl; obsługa podatku od środków transportowych, opłaty: uzdrowiskowa, miejscowa i skarbowa,

 

Do zakresu działania Wydziału Finansowego należą sprawy budżetu i finansów Miasta, a także sprawy związane z realizacją dochodów, m.in. z tytułu podatków i opłat,
a w szczególności:

 • przygotowywanie propozycji założeń budżetowych,
 • koordynowanie prac związanych z przygotowywaniem projektu budżetu,
 • przekazywanie informacji o kwotach przyjętych do projektu budżetu i uchwale budżetowej i jej zmianach dla jednostek budżetowych oraz o kwotach przyjętych w uchwale budżetowej dla innych jednostek,
 • weryfikacja planów jednostek budżetowych pod kątem zgodności z budżetem
  na etapie projektu budżetu i uchwały budżetowej,
 • planowanie i realizacja budżetu Miasta i wieloletniej prognozy finansowej, w tym:
  • przygotowanie materiałów służących do opracowania projektu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej i ich opracowanie,
  • obsługa finansowo - księgowa budżetu i środków pozabudżetowych,
  • przekazywanie środków finansowych jednostkom organizacyjnym Miasta,
  • przygotowywanie materiałów niezbędnych do opracowania projektów aktów prawnych dotyczących zmian budżetu,
 • opracowanie projektu budżetu Miasta,
 • opracowanie projektów uchwał i zarządzeń dotyczących:
  • budżetu Miasta na rok budżetowy,
  • wieloletniej prognozy finansowej i jej zmian,
  • zmian w budżecie Miasta,
  • kredytów i pożyczek,
  • poręczeń i gwarancji,
 • obsługa płac pracowników Urzędu oraz prowadzenie rozliczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych i podatków,
 • prowadzenie księgowości:
  • kasowej dla gminy i odrębnie memoriałowej dla Urzędu w oparciu o rozporządzenie Ministra Finansów w zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych,
  • podatkowej w oparciu o rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego,
  • dla Funduszu Świadczeń Socjalnych,
  • prowadzenia ewidencji księgowej mienia Miasta, a w szczególności naliczanie amortyzacji,
  • rozliczanie inwentaryzacji,
  • prowadzenie rachunkowości zgodnie z zasadami ujętymi w uregulowaniach wewnętrznych Urzędu,
 • prowadzenie gospodarki kasowej, w tym:
  • prowadzenie bieżących rachunków bankowych dochodów i wydatków, a także wyodrębnionych rachunków do realizacji zadań finansowanych środkami zewnętrznymi,
  • prowadzenie rachunków bankowych dla depozytów, funduszy specjalnych,
  • wykonywanie operacji gotówkowych w kasie Urzędu - przyjmowanie i wypłata gotówki,
  • prowadzenie ewidencji i rozliczania druków ścisłego zarachowania (bloczki opłaty targowej, kwitariusze przychodowe),
  • rozliczanie inkasentów opłaty targowej, skarbowej i uzdrowiskowej,
  • monitorowanie faktycznych przepływów pieniężnych w stosunku do planowanych dochodów i wydatków,
 • obsługa zadłużenia Miasta, w tym:
  • analiza zadłużenia wraz z projekcją wieloletniej prognozy finansowej na lata objęte zadłużeniem z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych,
  • sporządzanie kwartalnych informacji i sprawozdań instytucjom udzielającym pożyczki i kredyty, agentom emisji obligacji komunalnych, badających wiarygodność i zdolność finansową Miasta,
 • podawanie do publicznej wiadomości w szczególności:
  • kwartalnych informacji o wykonaniu budżetu gminy w tym wielkości deficytu
   lub nadwyżki, zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej,
  • do 31 maja każdego roku za poprzedni rok, zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej - informacji z wykonania budżetu gminy w poprzednim roku budżetowym, w tym kwoty deficytu albo nadwyżki, kwoty wykorzystanych środków z Unii Europejskiej, kwoty zobowiązań wymagalnych, informacji o kwotach dotacji otrzymanych z budżetu j.s.t. oraz kwoty dotacji udzielonych innym j.s.t., informacji obejmujących wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, informacji obejmującej wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej, wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji,
 • bieżąca analiza rozliczeń w zakresie pożyczek i kredytów, w tym dokonywanie spłaty zadłużenia zgodnie z zawartymi umowami,
 • koordynacja, konsolidacja, generowanie i dystrybucja sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych (miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych),
 • koordynacja i opracowanie sprawozdań i informacji z wykonania budżetu dla Rady i właściwych organów nadzoru (półroczne i roczne),
 • nadzorowanie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych przez jednostki organizacyjne Miasta i komórki organizacyjne Urzędu,
 • obsługa gminy w zakresie podatku od towarów i usług,
 • analiza i weryfikacja wniosków właściwych podmiotów, związanych z planowaniem i realizacją budżetu,
 • sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości budżetowej, sprawozdawczości w zakresie operacji finansowych oraz sprawozdawczości finansowej określonej w przepisach szczególnych,
 • prowadzenie spraw z zakresu pomocy publicznej, w tym pomocy „de minimis", prowadzenie postępowań, w szczególności w sprawie udzielanych ulg w zakresie prowadzonych spraw oraz sporządzanie wymaganych odrębnymi przepisami sprawozdań w tym zakresie,
 • prowadzenie spraw związanych z częściowym zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
 • nadzór nad wykonywaniem budżetu przez jednostki podległe, w tym przekazywanie i rozliczanie środków,
 • prowadzenie rozrachunków z tytułu podatków w tym podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • rozliczanie zaliczek udzielonych pracownikom,
 • koordynacja prac związanych z ujęciem w budżecie Miasta zadań wynikających z budżetu obywatelskiego,
 • prowadzenie ewidencji planu budżetu Miasta wraz z ich ujęciem w układzie zadaniowym,
 • nadzór nad wykorzystaniem otrzymanych dotacji w tym:
 • przekazanie informacji do właściwych jednostek i komórek organizacyjnych celem przygotowania stosownych wniosków w sprawie zmian budżetu,
 • uzgadnianie przyznanych i przekazanych Miastu dotacji w okresach sprawozdawczych,
  • prowadzenie spraw dotyczących wymiaru podatków i opłat lokalnych oraz podatku rolnego i leśnego,
  • prowadzenie analitycznej księgowości dochodów budżetowych, w szczególności
   z tytułu:
 • podatku od nieruchomości,
 • podatku od środków transportowych,
 • podatku rolnego i leśnego,
 • wieczystego użytkowania gruntów, dzierżawy i trwałego zarządu,
 • opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • opłaty adiacenckiej,
 • opłaty planistycznej,
 • sprzedaży mienia,
 • opłaty za udostępnienie danych osobowych,
 • opłaty skarbowej,
 • opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • grzywien,
 • opłaty za koncesje i licencje,
 • opłaty targowej,
 • opłaty za zajęcie pasa drogowego,
 • opłaty uzdrowiskowej,
 • opłaty dodatkowej za nieopłacone parkowanie,
 • opłaty reklamowej,
 • opłaty miejscowej,
 • innych należności w ramach bieżących potrzeb,
 • prowadzenie czynności kontrolnych w zakresie rzetelności zgłoszenia przedmiotów opodatkowania,
 • wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach o opłatach lokalnych oraz figurowaniu w ewidencji podatków i opłat lokalnych,
 • windykacja należności z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • prowadzenie ewidencji wpłat i rozrachunków z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, dzierżawy oraz windykacja należności z tego tytułu,
 • przygotowywanie projektów uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych oraz zwolnień w tym zakresie,
 • prowadzenie działań windykacyjnych należności  pieniężnych (wystawianie upomnień, wezwań, tytułów wykonawczych itp.),
 • prowadzenie kontroli podatkowej,
 • przekazywanie informacji o uzyskanych wpływach z podatku rolnego Podlaskiej Izbie Rolniczej,
 • wydawanie postanowień w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowej z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, karty podatkowej,
 • rozpatrywanie odwołań dotyczących działania Strefy Płatnego Parkowania w Augustowie.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Sekretarz Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2018-02-26

Wprowadzający: Daniel Wojewnik

Data modyfikacji: 2022-08-04

Opublikował: Daniel Wojewnik

Data publikacji: 2003-02-20