Wydział Komunikacji Społecznej, Kultury, Turystyki i Promocji

Wydział Komunikacji Społecznej, Kultury, Turystyki i Promocji

Do zadań Wydziału Komunikacji Społecznej, Kultury, Turystyki i Promocji, należą sprawy związane z realizacją polityki informacyjnej, promocji Miasta, turystyki, kultury, jak również promocji potencjału gospodarczego Miasta a w szczególności:

 • w zakresie promocji Miasta:
 • realizowanie zadań związanych z funkcjami reprezentacyjnymi Burmistrza,
 • planowanie, realizacja i koordynacja kampanii i projektów promocyjnych Miasta w kraju i za granicą,
 • kreowanie polityki wizerunkowej Miasta i opracowanie oraz realizacja strategii promocji Miasta,
 • koordynowanie wydarzeń i przedsięwzięć promujących Miasto,
 • współpraca z mediami i innymi podmiotami w zakresie promocji Miasta,
 • przygotowywanie wydawnictw, druków i materiałów promocyjnych, informacyjnych, okolicznościowych i ich dystrybucja,
 • współpraca z miejskimi instytucjami sportu i kultury oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie przygotowania programów i realizacji imprez, konkursów i przedsięwzięć promocyjnych, kulturalnych i sportowych,
 • pozyskiwanie partnerów programów promocyjnych,
 • monitorowanie efektów podejmowanych działań promocyjnych,
 • prowadzenie spraw związanych z używaniem herbu, flagi i logo miasta,
 • opracowywanie, wdrażanie i monitorowanie systemu identyfikacji wizualnej Miasta,
 • prowadzenie profili Miasta na portalach społecznościowych,
 • obsługa delegacji, gości krajowych i zagranicznych,
 • koordynowanie i nadzór nad działaniami promocyjnymi instytucji miejskich.
 • w zakresie polityki informacyjnej Miasta:
 • administrowanie i zarządzanie treściami publikowanymi w internetowym serwisie Miasta augustow.pl oraz serwisie Urzędu www.urzad.augustow.pl,
 • organizowanie konferencji prasowych dotyczących spraw Miasta i obsługa medialna Burmistrza,
 • współpraca z kierownikami komórek organizacyjnych Urzędu, jednostkami organizacyjnymi Miasta oraz innymi instytucjami w zakresie opracowywania
  i upowszechniania informacji o działalności Burmistrza, Urzędu, jednostek organizacyjnych Miasta,
 • udzielanie odpowiedzi lub opiniowanie projektów odpowiedzi na publikacje zamieszczone w mediach,
 • przekazywanie mediom informacji o funkcjonowaniu Miasta i Urzędu,
 • monitorowanie przekazów medialnych na temat Augustowa,
 • promowanie aktywnego uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym i społecznym Miasta, m.in. poprzez promocję budżetu obywatelskiego, konsultacji społecznych i innych narzędzi współpracy organów Miasta z mieszkańcami,
 • koordynowanie i nadzór nad działaniami informacyjnymi instytucji miejskich.
 • w zakresie turystyki:
  • współpraca w zakresie promocji turystyki z instytucjami, organizacjami, przedsiębiorcami, osobami fizycznymi, prawnymi w sprawach rozwoju turystyki: w tym oferty turystycznej, bazy rekreacyjnej i noclegowej, organizacji imprez itd.,
  • kreowanie i promowanie nowych atrakcji i istniejących produktów turystycznych Augustowa,
  • prowadzenie ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie (z wyłączeniem tych obiektów, którym rodzaj i kategorie ustala wojewoda),
  • prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej lub, w przypadku powierzenia tego zadania podmiotowi zewnętrznemu, sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania prowadzenia Centrum Informacji Turystycznej, w szczególności w zakresie:
 • udzielania informacji o Augustowie i okolicach,
 • udzielania informacji na temat możliwości komunikacyjnych oraz połączeń lokalnych, regionalnych, krajowych oraz innych, wynikających z potrzeb turystów,
 • prowadzenia ankiet wśród turystów na temat ich opinii i potrzeb,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi w szczególności z Augustowską Organizacją Turystyczną i Podlaską Regionalną Organizacją Turystyczną,
 • w zakresie kultury:
  • nadzór nad działalnością Augustowskich Placówek Kultury,
  • współdziałanie z instytucjami kultury, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz fundacjami w zakresie realizacji na terenie Miasta wspólnych przedsięwzięć kulturalnych,
  • prowadzenie rejestru samorządowych instytucji kultury,
 • w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:
  • prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dotacji celowych na realizację zadań publicznych Miasta w zakresie: turystyka, krajoznawstwo i promocja oraz kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - przez organizacje pozarządowe, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych oraz o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  • prowadzenie postępowań o udzielenie wsparcia lub powierzenia realizacji zadań publicznych w formie konkursu ofert,
  • kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji celowych udzielonych na realizację zadań publicznych,
 • w zakresie promocji gospodarczej i inwestycyjnej Augustowa:
  • współpraca w przygotowywaniu i popularyzowaniu informacji o możliwościach i warunkach inwestowania w Mieście,
  • współpraca w inicjowaniu, opracowywaniu, tworzeniu materiałów informacyjno - promocyjnych na temat oferty inwestycyjnej Miasta - filmy, foldery, broszury, strony internetowe,
  • współpraca w podejmowaniu działań z zakresu public relations w celu efektywniejszego pozyskiwania inwestorów,
  • współpraca z krajowymi i międzynarodowymi mediami gospodarczymi,
  • współpraca przy prezentowaniu ofert oraz walorów inwestycyjnych Miasta w kraju i za granicą, m.in. na misjach, targach, forach i konferencjach gospodarczych, w branżowych portalach internetowych i prasie.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Sekretarz Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2019-05-16

Wprowadzający: Daniel Wojewnik

Data modyfikacji: 2024-05-07

Opublikował: Daniel Wojewnik

Data publikacji: 2019-05-21