Wydział Komunikacji Społecznej, Kultury, Turystyki i Promocji

Wydział Komunikacji Społecznej, Kultury, Turystyki i Promocji:

 

Do zadań Wydziału Komunikacji Społecznej, Kultury, Turystyki i Promocji, należą sprawy związane z realizacją polityki informacyjnej, planowaniem strategii i kierunków rozwoju miasta, współpracy Miasta z zagranicą, promocji Miasta, turystyki, kultury, jak również promocji potencjału gospodarczego Miasta i prowadzeniem Centrum Obsługi Inwestora, a w szczególności:

1. w zakresie planowania strategii i kierunków rozwoju Miasta:

 • inicjowanie i koordynowanie prac w zakresie opracowania strategii rozwoju Miasta,
 • monitoring i sprawozdawczość dotycząca realizacji strategii rozwoju Miasta,
 • współpraca z samorządem województwa, powiatem, gminami, miastami partnerskimi oraz innymi partnerami w zakresie realizacji opracowywanych lub przyjętych strategii rozwoju,
 • sporządzanie bieżących oraz okresowych analiz i ocen rozwoju społeczno - gospodarczego Miasta,w zakresie promocji Miasta i współpracy z zagranicą:

2. w zakresie promocji Miasta i współpracy z zagranicą:

 • prowadzenie spraw wynikających ze współpracy Miasta z zagranicą, w tym: inicjowanie, organizowanie i koordynacja przedsięwzięć prowadzonych przez organy Miasta, dotyczących współpracy z miastami partnerskimi, międzynarodowymi organizacjami oraz pozostałymi partnerami zagranicznymi,
 • realizowanie zadań związanych z funkcjami reprezentacyjnymi Burmistrza,
 • planowanie, realizacja i koordynacja kampanii i projektów promocyjnych Miasta w kraju i za granicą,
 • kreowanie polityki wizerunkowej Miasta i opracowanie oraz realizacja strategii promocji Miasta,
 • koordynowanie wydarzeń i przedsięwzięć promujących Miasto,
 • współpraca z mediami i innymi podmiotami w zakresie promocji Miasta,
 • przygotowywanie wydawnictw, druków i materiałów promocyjnych, informacyjnych, okolicznościowych i ich dystrybucja,
 • współpraca z miejskimi instytucjami sportu i kultury oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie przygotowania programów i realizacji imprez, konkursów i przedsięwzięć promocyjnych, kulturalnych i sportowych,
 • pozyskiwanie partnerów programów promocyjnych,
 • monitorowanie efektów podejmowanych działań promocyjnych,
 • prowadzenie spraw związanych z używaniem herbu, flagi i logo miasta,
 • opracowywanie, wdrażanie i monitorowanie systemu identyfikacji wizualnej Miasta,
 • prowadzenie profili Miasta na portalach społecznościowych,
 • obsługa delegacji, gości krajowych i zagranicznych,
 • koordynowanie i nadzór nad działaniami promocyjnymi instytucji miejskich.

3. w zakresie polityki informacyjnej Miasta:

 • administrowanie i zarządzanie treściami publikowanymi w internetowym serwisie Miasta augustow.pl oraz serwisie Urzędu www.urzad.augustow.pl,
 • organizowanie konferencji prasowych dotyczących spraw Miasta i obsługa medialna Burmistrza,
 • współpraca z kierownikami komórek organizacyjnych Urzędu, jednostkami organizacyjnymi Miasta oraz innymi instytucjami w zakresie opracowywania i upowszechniania informacji o działalności Burmistrza, Urzędu, jednostek organizacyjnych Miasta,
 • udzielanie odpowiedzi lub opiniowanie projektów odpowiedzi na publikacje zamieszczone w mediach,
 • przekazywanie mediom informacji o funkcjonowaniu Miasta i Urzędu,
 • monitorowanie przekazów medialnych na temat Augustowa,
 • promowanie aktywnego uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym i społecznym Miasta, m.in. poprzez promocję budżetu obywatelskiego, konsultacji społecznych i innych narzędzi współpracy organów Miasta z mieszkańcami,
 • koordynowanie i nadzór nad działaniami informacyjnymi instytucji miejskich.

4. w zakresie turystyki:

 • współpraca w zakresie promocji turystyki z instytucjami, organizacjami, przedsiębiorcami, osobami fizycznymi, prawnymi w sprawach rozwoju turystyki: w tym oferty turystycznej, bazy rekreacyjnej i noclegowej, organizacji imprez itd.,
 • kreowanie i promowanie nowych atrakcji i istniejących produktów turystycznych Augustowa,
 • prowadzenie ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie (z wyłączeniem tych obiektów, którym rodzaj i kategorie ustala wojewoda),
 • prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej lub, w przypadku powierzenia tego zadania podmiotowi zewnętrznemu, sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania prowadzenia Centrum Informacji Turystycznej, w szczególności w zakresie:
  • udzielania informacji o Augustowie i okolicach,
  • udzielania informacji na temat możliwości komunikacyjnych oraz połączeń lokalnych, regionalnych, krajowych oraz innych, wynikających z potrzeb turystów,
  • prowadzenia ankiet wśród turystów na temat ich opinii i potrzeb,
  • współpraca z organizacjami pozarządowymi w szczególności z Augustowską Organizacją Turystyczną i Podlaską Regionalną Organizacją Turystyczną,

5. w zakresie kultury:

 • nadzór nad działalnością Augustowskich Placówek Kultury,
 • współdziałanie z instytucjami kultury, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz fundacjami w zakresie realizacji na terenie Miasta wspólnych przedsięwzięć kulturalnych,
 • prowadzenie rejestru samorządowych instytucji kultury,

6. w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:

 • prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dotacji celowych na realizację zadań publicznych Miasta w zakresie: turystyka, krajoznawstwo i promocja oraz kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - przez organizacje pozarządowe, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych oraz o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • prowadzenie postępowań o udzielenie wsparcia lub powierzenia realizacji zadań publicznych w formie konkursu ofert,
 • kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji celowych udzielonych na realizację zadań publicznych,

7. w zakresie prowadzenia Centrum Obsługi Inwestora:

 • nawiązywanie kontaktów z potencjalnymi inwestorami, współpraca z inwestorami,
 • monitorowanie rynku krajowego i rynków zagranicznych pod względem pozyskiwania inwestorów poprzez m.in. nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami różnych firm i instytucji,
 • współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej, w szczególności z Podlaskim Centrum Obsługi Inwestora, Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną, Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych,

8. w zakresie promocji gospodarczej i inwestycyjnej Augustowa:

 • przygotowywanie i popularyzowanie informacji o możliwościach i warunkach inwestowania w Mieście,
 • inicjowanie, opracowywanie, tworzenie materiałów informacyjno - promocyjnych na temat oferty inwestycyjnej Miasta - filmy, foldery, broszury, strony internetowe,
 • podejmowanie działań z zakresu public relations w celu efektywniejszego pozyskiwania inwestorów,
 • współpraca z krajowymi i międzynarodowymi mediami gospodarczymi,
 • prezentowanie ofert oraz walorów inwestycyjnych Miasta w kraju i za granicą, m.in. na misjach, targach, forach i konferencjach gospodarczych, w branżowych portalach internetowych i prasie.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Sekretarz Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2019-05-16

Wprowadzający: Daniel Wojewnik

Modyfikujący: Daniel Wojewnik

Data modyfikacji: 2019-05-21

Opublikował: Daniel Wojewnik

Data publikacji: 2019-05-21