Referat Prawny

Referat Prawny

 • Marta Kałęka – Radca Prawny, pokój nr 406, tel. 87 643 42 12,
 • Barbara Lutyńska – Radca Prawny, pokój nr 406, tel. 87 643 42 12,
 • Beata Kornelius-Wnukowska – Radca Prawny, pokój nr 406, tel. 87 643 42 12,

 

Do zakresu zadań Referatu Prawnego należy obsługa prawna zgodnie z ustawą o radcach prawnych, a w szczególności:

 • udział w opracowywaniu i uzgadnianiu projektów aktów prawnych, w tym
  ich opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym,
 • udzielanie wyjaśnień, sporządzanie opinii i interpretacji nowych bądź skomplikowanych przepisów prawnych,
 • udział w negocjowaniu warunków umów i porozumień zawieranych przez Miasto, opiniowanie nietypowych lub skomplikowanych pod względem prawnym projektów umów i porozumień,
 • sprawowanie doradztwa prawnego w sprawach wynikających z funkcji właściciela, akcjonariusza itp. podmiotów gospodarczych, a także z funkcji organu założycielskiego,
 • wydawanie opinii prawnych dotyczących w szczególności:
 • rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy bez wypowiedzenia,
 • odmowy uznania zgłoszonych roszczeń,
 • spraw związanych z postępowaniem przed organami orzekającymi,
 • zawarcia umowy długoterminowej albo dotyczącej przedmiotu znacznej wartości,
 • zawarcie i rozwiązanie umowy z kontrahentem zagranicznym,
 • zawarcie ugody w sprawach majątkowych,
 • umorzenia wierzytelności,
 • opiniowanie projektów rozstrzygnięć w sprawach sporów kompetencyjnych,
 • występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi,
 • nadzór prawny nad egzekucją należności Miasta,
 • informowanie na bieżąco (z własnej inicjatywy) o:
  • zmianach w obowiązującym stanie prawnym dotyczącym gminy,
  • uchybieniach w działalności Urzędu i jego komórek organizacyjnych w przestrzeganiu prawa i skutkach tych uchybień,
 • prowadzenie i bieżąca aktualizacja zbioru przepisów prawnych powszechnie obowiązujących,
 • inicjowanie i dokonywanie ocen skuteczności funkcjonowania prawa oraz opracowywanie informacji i wniosków wynikających z tych ocen,
 • współudział w organizowaniu doskonalenia zawodowego pracowników.

Radca prawny ma prawo domagać się od pracowników Urzędu wszelkich wyjaśnień i dokumentów, mających związek z rozpatrywaną sprawą.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Daniel Wojewnik

Data wytworzenia: 2022-08-01

Wprowadzający: Daniel Wojewnik

Data modyfikacji: 2022-08-04

Opublikował: Daniel Wojewnik

Data publikacji: 2022-08-01